پشت تصوير به ظاهر موفق فوتبال ايران ناكام در صادرات، ناكام در واردات

Iran Varzeshi - - صفحه اول - حميدرضا عرب ‪Hamidreza Arab‬

فوتبال ايران به جز رشــدي كه دربخش ملي داشــته و دو صعود پي در پي را به جام جهاني تجربه كرده در صادرات و واردات به توفيق آنچناني دســت نيافته اســت و در ســالهاي اخير معدود بازيكنان و مربياني بودهانــد كه براي فوتبال ايران ثمراتي را به همراه داشتهاند.

استقالل و پرســپوليس را مثال بزنيم كه در همين فصل پيش رو به احتمال زياد رقمي حدود 7 ميليارد تومان را هزينه جذب بازيكن ميكنند. سرخها با جذب بازيكناني همچون منشا، رادوشوويچ و احتماال بشاررسن عراقي و استقالل در ازاي جذب جباروف، پادواني و يكي از ميان رابســون و مگويان ارقــام قابل توجهي را بايد هزينه كنند. حال شــايد منشــا بتواند بودجه 350 هزار دالري كه صرف جذبش شده را با بازيهاي قابل قبول توجيه كند كه البته اين هم يك فرض است و عملكرد اين بازيكن در پيكان دليلي قطعي بر درخشش در پرسپوليس نيست.

در اســتقالل نيز هيچ يك از خارجيها بازيكنان خارقالعادهاي نيســتند و شــايد جباروف كه در اوج مرد سال فوتبال آسيا شد هم به دليل نزديكي به دوران بازنشستگي درهميــن رديف قرار بگيرد. به طور كلي در همه ادوار ليگ برتر، ســرخابيها به تعداد انگشتان يك دست هم بازيكناني در اختيار نداشتهاند كه چشمها را خيره كنند تا شايد ميلياردها تومان هزينهاي كه در اين راستا صرف شده، ثمربخش جلوه كند.

يكــي از مهمترين اهداف در بــه خدمت گرفتن اين قبيــل بازيكنان موفقيت در بازيهاي برون مرزي است به طوري كه ميبينيم تيمهاي همجوار كوشيدهاند بازيكناني را به خدمت بگيرند كه از نظر فني در ســطح بسيار بااليي باشند تا احيانا اگر در كوران رقابتهاي سخت و فرسايشي ليگ قهرمانان آسيا قرار گرفتند بتوانند به توفيقاتي دست يابند. اين رويه در شــرق آســيا هم مرسوم است و به عينه ديدهايم كه غولهاي شرقي غالبا با جذب يكي، دو بازيكن درجه يك ميكوشــند در فوتبال آسيا به دستاوردهايي برســند امــا در فوتبال ايران خريدها حتي مصرف داخلي هــم ندارند و اين تجربه تلخ كه خارجيها با پيشــينه حداقلي و دريافتي نسبتا چشمگير به عضويت تيمهاي بزرگ درآمده و بي آنكه كارآيي و بازخورد مثبتي داشته باشند و نهايتا با جيب پرپول فوتبال ايران را ترك كرده اند، بارها ذهنمان را آزرده و در نقد آن صفحات بسياري سياه شده است.

چنانچه به خدمت گرفتن اين بازيكنان براســاس خــرد و منطق پيش ميرفت و گزينههايي به فوتبال ايران وارد ميشــدند كه از توانمنديهاي قابل توجهي برخوردار و بازيكناني با تجربياتي بينالمللي بودند، شــايد باشــگاهها جامي را در آسيا ميربودند اما ناكامي در رســيدن به ســكوي نخست آسيا خود گواهي اســت صادق بر اين مدعا كه جذب اين قبيل بازيكنان يكي از مهمترين داليل ضعف باشــگاهي ايران در آســيا محسوب ميشود. در سالهاي گذشته تنها جي لويد ساموئل بهعنوان يك مورد بازيكن بينالمللي به فوتبال ايران آمد و در اســتقالل بازي كرد. قدري هم جانواريو به واسطه تكنيــك برزيلياش دلفريب بود. ســپاهان نيز گاهي بازيكنان نســبتا قابل قبولي را به خدمت گرفته است اما اين تعداد خارجي موفق در مقابل انبوهي از بازيكنان بيكيفيت به مثابه قطرهاي اســت در برابر دريا و فوتبال ايران را بايد در اين مســير بسيار ناكام و ناموفق دانست. در بخش صادرات نيز باشگاهها غالبا دستشان از حق ترانسفر كوتاه مانده و اگر هم ارقامي گير آنها آمده بسيار ناچيز بوده است.

حال كه اســاس اين انتقالها هم از بيخ و بن اعتباري براي فوتبال ايران به همراه نداشــته و به وضوح ميبينيم فوتبال ايران كه روزگاري بازيكنان پرشماري در بوندس ليگا داشــت و در مقطعي نيز فوتبال اســپانيا و حتي ايتاليا را هم در نورديد و حتي به ليگ جزيره هم رســيد اكنون در جايگاهي قرار گرفته كه براي بهترينهايش بازي در ليگهاي يونان، هلند وحتي روسيه موفقيت محسوب ميشود.

حال شــايد جايگاه تيم ملي در رنكينگ جهاني و ايضا دو صعود پي در پي به جام جهاني تا حدودي آب رفته را به جوي بازگردانده و اعتباري براي فوتبال ايران به همراه آورده اما پشــت تصوير به ظاهر موفق فوتبال ايران، سالها ناكامي و درنگ خوابيده كه بخش اعظمي از اين ســهلانگاريها به نحوه آموزشهاي مربيان و فعاليتهاي نادرست مدارس و آكادميهاي فوتبال مربوط ميشود.

روند بازيكن يابي و اســتعداد يابي در سالهاي اخير به اندازهاي معيوب و پراشكال شــده كه بسياري از ستارههاي نهفته در دل همين كانونها به دليل نداشتن بنيه مالي بــه بيراهه ميروند و در مقابل بازيكناني از حق آموزش و توجه برخوردار شــدهاند كه والديني متمول داشتهاند.

هر چند كه آموزش در ســطح تيمهاي حرفهاي نيز نزول چشــمگيري داشته به گونهاي كه بسياري از مربيان وطني ديگر چيزي براي ارائه ندارند و نميتوانند همچون گذشــته بازيكنان را به خوبی پرورش دهند، در حالي كه ســالها پيش از زيردســت مربيانی همچون پروين، پورحيدري، حجازي، مايليكهن (اين مربيان عموما هم مخالف جذب بازيكنان خارجي بودند) و حتي قاسمپور، جاللي و فيروز كريمي بازيكناني توليد شــدهاند كه در قلب فوتبال جهان به مرداني ويژه بدل شــدهاند. حال چرا اين چرخه با دســتان مربيان عصر جديد ديگر خوب كار نميكند خود معمايي اســت كه بايد بسي بيشتر به آن تامل و انديشه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.