پيش‌داوري‌قبل‌از‌مطالعه‌ممنوع

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

عادت كردهايم به انتقاد. آنقدر دامنه انتقادات بعضا كوركورانه مان، وسيع ميشــود كه از ديكته نانوشــته هم غلط ميگيريم و ايــن را در دفترچه اعتبارات خود درج ميكنيم.

قضــاوت از آنچه در آن سررشــته نداريم در وهله اول توسط دين و آيينمان منع شده است اما بدون توجه به توصيههايي كه در اين زمينه شده، تنها براي اينكه ژست روشنفكري بگيريم انگشت انتقاد به طرف آنچه كوچكترين اشرافي نسبت به آن نداريم، نشــانه ميرويم تا شايد از صف به ظاهر روشنفكرها عقب نمانيم. صحبت از مراسم رونمايي از كتاب مردي اســت كه در حافظه مان با گزارش خاطره انگيزترين بازي فوتبال ميشناســيمش. اما ايــن روزها براي اينكــه از قافلــه منتقدان او عقب نمانيم يكــي از فانتزيتريــن كارهايي كه انجام ميدهيم ســوژه كردن گافهايي است كه در گزارشهايش ميدهــد و با همين چوبي كه به دست گرفتيم به اســتقبال رونمايي از كتابش هم رفتيم بدون اينكه حتي كتاب را ورق زده باشــيم. چهارشنبه مراسم رونمايي از كتاب جواد خياباني بود. كتابي كه سه گانه پپ گوارديوال نام دارد. جواد خياباني، گزارشگر با سابقه و مطرح فوتبال ايران در اقدامي جالب توجه كتابي به نام «سه گانهاي از پپ گوارديوال» كه ســه كتاب تولد اسطوره، محرمانه با پــپ و تكامل جوزپه گوارديــوال در آن گنجانده شــده و 980 صفحه دارد را نويسندگي و ترجمه كرده است.

در ابتداي اين كتاب علي فتــحا...زاده، مدير عامل پيشــين باشگاه اســتقالل تهران مقدمهاي آورده. روزي كه خياباني اهالي فوتبال و رســانه را براي حضور در مراسم رونمايي كتابش دعوت كرد در وهله اول از آنچه در روي جلدش درج شــده بود انتقاد كردند. دامنه اين انتقادات آنقدر وســيع شد كه او مجبور شــد توضيحاتــي در زمينه اين كتاب بدهد. خياباني در مورد انتقادهايي كه در نوشــتن مقدمه اين كتاب مطرح شــده هم گفت: « هميشه انتقادات از من وجود داشــته ولي كساني كه انتقاد ميكنند حتــي كتاب را نخواندهاند تــا ببينند چه چيزي نوشته شــده. آقاي فتحا...زاده سالها مدير باشگاه بوده و به نظر من توانايي نوشتن آن را داشته و متن هم هميــن را ميگويد. مقدمــه فتحا...زاده 5/۲ صفحه در مقابل 970 صفحه كتاب اســت. اين كتاب ترجمه دو كتاب خارجي است و نويسنده آن هم نه من هســتم و نه فتحا...زاده؛ حاال خبرنگاران باز هم انتقاد ميكنند و دشــمنيهايي كه با فتحا... زاده وجــود دارد هم به من ربطي نــدارد. من براي ايشــان، آقاي عابديني، آقاي كالني و بزرگان ديگر احترام زيادي قايل هستم و به همين دليل تصميم گرفتهام تا مقدمه كتابم را به اين دو بدهم.»

اين گزارشــگر 08۱ صفحه از ايــن كتاب را خودش نوشــته و بقيه هم كار ترجمه او است. اين كتاب تازه به مخاطب عرضه شده و شايد هيچ كس حتي فصل اول آن را نخوانده باشــد، تا قبل از اينكه اين كتاب را مطالعه نكني و دستاورد اين گزارش را نبينــي نميتواني در مورد محتويات آن نظر بدهي. پس به دور از هرگونه غرض ورزي و پيش داوري بايد اين كتاب را خواند. به دور از هرگونه قضاوت قبلي در مورد آنچه زحمت چند ساله فردي است كه در كنار گزارشگري كار نويي را براي خود انتخاب كرده بايد فصلهاي كتاب را ورق زد و اميدوار بود كه مخاطب فوتبال بهره الزم را از اين ترجمه ببرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.