قرعهكشي مرحله سوم ليگ اروپا انجام شد اوستنده‌با‌رضاييان‌مقابل‌مارسي

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

قرعهكشــي مرحله ســوم رقابتهاي جام حذفي ليگ اروپا در نيون ســوييس برگزار شــد. در اين پيكارها ميالن كه در رده ششــم سري A قرار گرفت به مســابقات اروپايي بازخواهد گشت و در اولين ديدار با تيم اســپورتيو كرايووا مصاف خواهد كرد. اوستنده بلژيك كه اين فصل رامين رضاييان را جذب كرده به ديدار مارســي خواهد رفت كه رقابتي ســخت براي رضاييان و يارانش براي رســيدن به مرحله بعد خواهد بود. در ديگر ديدار پانيونيوس كه از دو ســتاره ايراني خود شجاعي و حاجیصفي بهره ميبرد بايد به مصاف گورســيا اسلووني برود. تيمهاي نام آشناي اورتون، بــراگا، بيلبائو، فنرباغچه، بوردو و فرايبــورگ هم در اين مرحله به مصاف حريفان خود خواهند رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.