سردار با روبين كازان يكساله بست

لید: ادامه حضور سردار در روســیه وقتي قوت ميگیرد كه بدانیم او خانه خود در روســتوف را چند روز قبل تحویل داده و واحــدي جدید در كازان انتخاب كــرده تا همراه خانوادهاش زندگي كند. این یعني ســردار قصد دارد یك فصل دیگر در روســیه بماند و با روبین كازان قراردا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - روح ...ا معظمي ‪Roohollah Moazemi‬

طي روزهاي گذشــته اخباري درباره انتقال ســردار آزمون به التزيو و لوركوزن وجود داشــت اما او در نهايت در روســيه مانــد تا پيراهــن روبيــن كازان را بر تن كند. ابتدا اخبار انتقال ســردار به التزيو را مرور ميكنيم. اخباري كه نشــان ميداد ســردار تا چــه حد به التزيو و پوشــيدن پيراهن اين تيم نزديك شده است. سردار آزمون مهاجم اول تيم ملي ايران و باشگاه روستوف كه تمامي اخبار از بازگشت او به روبين و پيوستن به قربان بردي اف كاشف اصلي او در شــهر كازان حكايت داشــت به يكباره گزينه اول خريد باشــگاه التزيو معرفي شــد و غيبتهــاي او در تمرينات روزهاي گذشته روبينيها آن هم در فاصله تنها چند روز تا آغاز فصل جديد ليگ برتر روسيه به تمام ابهامات و شائبهها افزود.

در شــرايطي كــه بحث انتقــال اين اســتعداد ناب ايراني به باشگاههاي مطرح اروپا از زمستان گذشته نقل محافل خبري معتبر دنيا شــد حاال نه تنها رســانههاي روسي بلكه رسانههاي خبري معتبر ايتاليا نيز از جدي بودن ترانســفر اين بازيكن به باشگاه سرشناس التزيو بهعنوان جانشين دو مهاجــم در حال ترك ايــن تيم خبر دادند. تا جايي كه يكي از اين ســايتهاي ايتاليايي با اشاره به پرونده انضباطي سردار در كميته انضباطي فيفا مدعي شد با صادر شدن حكم توسط فيفا اين بازيكن تكليف خــود را براي فصل آتي مشــخص خواهد كرد.

به نوشته سايت ‪m. lalaziosiamonoi‬ ايتاليا سردار آزمون پروندهاي انضباطي با باشــگاههاي روســتوف و روبين كازان در فيفا داشــت كه قرار بود بــا پيگيريهاي صورت گرفته توســط وكالي اين بازيكن حكم اين شــكايت صادر شود. در صورتي كه حكم به ســود ســردار بود و او بازيكن آزاد اعالم ميشد مهاجم ايراني بدون هيچ هزينهاي به رم ميرفت تا قراردادي 5 ساله با باشــگاه التزيو امضا و به سود هنگفتي برســد اما اگر فيفا او را بازيكن يكي از دو باشگاه روسي طرف دعوا ميدانست سران التزيو پيشــنهاد 20 ميليون يورويي خود را براي خريد ســردار ارائه و او را جانشين جورجويچ صــرب و كيتا بالده ســنگالي ميكردند. دو بازيكنــي كه در راه كوچ به باشگاههاي تركيهاي و همچنين چلسي يا يوونتوس هستند.

در همين حال سايت cittaceleste كه منتسب به باشگاه التزيو است و همواره اولين مرجع براي انتشــار اخبار موثق اين باشــگاه محبوب پايتخــت ايتاليا قلمداد ميشود نيز گزارشي از روند مذاكرات براي خريد سردار منتشر كرد و نوشت: «مهاجم ايراني از ديد لوتيتو مدير باشــگاه بهترين سرمايه گذاري در تابستان 2017 قلمداد شده و نمايندههاي التزيو از يك هفته قبل به شدت روند مذاكرات با او و باشگاههاي روسي را زير نظر دارند تا اين بازيكن قبل از ورود تيم به مسابقات پيش فصل راهي اردوي تيم در جنوب ايتاليا شود. آزمون به احتمال فراوان جانشــين كيتابالده مهاجم ســنگالي خواهد شــد كه زير بار تمديد قرارداد نرفته و در حال فروش به يوونتوس و چلسي قرار دارد.»

در همين حال برخــي منابع خبري منتسب به باشگاه روبين كازان نيز مدعي شــده بودند ســردار آزمون خريد مجاني قربان بردي اف براي روبين در تابســتان بود كه حاال با فروخته شــدن به التزيو و حتي بايرلوركوزن ميتواند سودي هنگفت و چند ميليون يورويي به باشــگاه برساند تا جبران خســارت جدايي او از كازان در دو فصل گذشــته باشــد. ادعايــي كه در رسانههاي روســي هم بازتاب گستردهاي داشــت بخصوص در سايت SOV كه در گزارش خود پيرامون آينده ســردار نوشت ايــن بازيكــن ايراني ديگر در روســيه به ميدان نخواهد رفــت و قطعا جزو يكي از سرشناسترين ســتارههاي در حال ترك ميزبان جام جهاني قرار خواهد گرفت.

اين پايان ماجرا نبود. باشــگاه التزيو، روبيــن كازان و حتــي ســردار آزمــون منتظر اعالم راي فيفــا بودند و تصميمي نميگرفتند. اگر فيفا راي را به سود روبين كازان ميداد، اين باشگاه يا از وجود سردار در ليگ روســيه اســتفاده ميكرد و يا او را بــا دريافت 20 ميليون يــورو به التزيو ميفروخت. آن طرف التزيو هم عزم خود را جزم كرده بود تا پس از مذاكره با آزمون و البتــه اعالم راي فيفا مبني بر آزاد بودن اين مهاجم، او را مجاني به دست بياورد و موفقيت بزرگي در نقل و انتقاالت كســب كند.

ايــن در حالي بود كــه قربان بردي اف، كاشف ســردار در مصاحبهاي مدعي شــد آزمون اين فصل را با پيراهن روبين كازان به ميــدان خواهد رفت: «بنابر آنچه كه درباره آزمون ميدانــم، او در روزهاي آينده با روبين كازان قرارداد خواهد بست و براي فصل آينده كنار ما ميماند.»

ادامه حضور ســردار در روسيه وقتي قوت گرفت كه او خانه خود در روستوف را چند روز قبل تحويل داد و واحدي جديد در كازان انتخاب كرد تا همراه خانوادهاش زندگي كند. اين يعني ســردار قصد دارد يك فصل ديگر در روسيه بماند و با روبين كازان قرارداد جديدي امضا كند. قراردادي كه ديروز حول و حوش ساعت 16 به وقت تهران بين آزمون و روبين كازان امضا شد تا مهاجــم تيم ملي يك فصــل ديگر در روســيه بماند و در ليگ اين كشــور بازي كند. آزمون با قراردادي كه امضا كرد روي تمام شــايعههايي كه خوانديد و شنيديد خط بطالن كشــيد تا حضور او در التزيو، لوركوزن و وستهم منتفي شود. شايعههايي كه اميدوارمان كرده بود اما حاال بايد يك فصل ديگر ســردار را در روسيه و پيراهن روبين كازان ببينيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.