درخشان مهر پديده زير 23 سال آسيا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا از بازيكن جوان كشورمان بهعنوان يكي از ســتارگان رقابتهاي زير 23 آسيا نام برد. سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا در گزارشي 10 پديده احتمالي رقابتهاي زير 23 سال آسيا را معرفي كرد كه در ميان برگزيدهها نام ستاره جوان ايراني هم به چشم ميخورد.

اين ســايت پيشبيني كــرده در رقابتهايي كه از شنبه پيشرو در چين آغاز ميشــود، «مهران درخشانمهر» بازيكــن 18 ســاله تيم زير 23 ســال كشــورمان يكي از ستارهها خواهد بود. بازيكني كه االن دو فصلي اســت براي تيم بزرگســاالن ذوبآهن بــه ميدان ميرود و توانسته مهرهاي موثر در سمت چپ خط دفاع اين تيم باشد.

سايت ای اف ســی با اين جمالت به توصيف او پرداخت: «درخشانمهر با تنها 18 سال سن تجربيات ارزشمندي در سطح اول آسيا دارد و در هر 6 بازي ذوبآهــن در ليگ قهرمانان آســيا به ميدان رفت.

درخشانمهر عالوه بر حضور ثابت در رده ســني جوانان در 3 سال اخير، يكي از اعضاي تيم زير 16 ســال ايران بــود كه موفق به حضور در جمع 8 تيم برتر اين رده سني در آسيا شد.

اين بازيكن چپ پا در هر 2 پســت دفاع و خط مياني توانايي بازي دارد و از سال 2016 كه براي اولين بار در تركيب ذوبآهن به ميدان رفــت به عضوي از تركيــب ثابت تيــم اصفهانــي تبديل شــد. پــس از راهيابي زودهنــگام تيم بزرگســاالن ايران به جامجهاني 2018 روســيه حاال درخشانمهر اميدوار است در يك ســال باقيمانده تا جام بيست و يكم آنقدر بدرخشــد كه به تركيب تيم كارلوس كيروش، سرمربي پرتغالي راه يابد.»

سايت كنفدراســيون فوتبال آسيا در ادامه آماري از اين بازيكن مســتعد ارائــه كرده كه نشــان ميدهــد او در 540 دقيقه همراهي ذوبآهن در ليگ قهرمانان آســيا، 364 بار توپ را لمس كرده، 128 پاس ســالم داده، 12 سانتر مناســب داشــته، آمار 80 درصد تكل موفق را ثبــت كــرده و در 35 درصد دوئلها پيروز شده است.

ســايت ای اف ســی از ويشيائو از چين، بشــار رســن از عــراق (كه به تازگي به پرســپوليس پيوســته است)، اوان ديامنــس از اندونــزي، زابيوخيلو اورنبوئيف از ازبكســتان، ريلي مكگر از استراليا، ليانزوآال چانگته از هندوستان، كوجــي مويوشــي از ژاپــن، ســامي الناجي از عربســتان و لي سانگ مين از كرهجنوبي بهعنوان ديگر ســتارههاي احتمالي جام نام برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.