لژيونر جوان همچنان منتظر تشكيل جلسه كميته تعيين وضعيت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كميتــه تعييــن وضعيــت بازيكنان فدراســيون فوتبال هنوز به پرونده شكايت باشــگاه ذوبآهن از رضا شكاري رسيدگي نكرده و همين مســاله باعث بالتكليفي اين بازيكن براي لژيونر شــدن شده است. رضا شــكاري كه پيشــنهادي جدي از باشگاه روســتوف دارد و حتي رســانههاي روسي از توافق اين باشــگاه با هافبك ايراني خبر دادند، همچنان در بالتكليفي به سر ميبرد.

هافبك تيم اميد كشورمان كه تا فصل گذشــته عضو باشگاه ذوبآهن بود، پس از دريافت پيشــنهاد رســمي از روستوف، بر اســاس بندي از قراردادش ايــن قرارداد را فسخ كرد. پس از فســخ قرارداد شكاري با باشــگاه ذوبآهن كه به صورت قانوني در هيات فوتبال اســتان اصفهان انجام شــد، اين باشــگاه از بازيكن جوان خود به كميته انضباطي شــكايت كرد تا مانع جدايياش شود. در حالي كه كميته انضباطي در اولين جلســه خود رأي را به سود شكاري صادر و فســخ قرارداد او را قانونــي اعالم كرد اما ذوبيها بار ديگر پرونده او را پيگيري كردند.

روز 11 تيرماه جلسه كميته انضباطي بار ديگر با حضور وكيل رضا شكاري و سعيد آذري، مديرعامل باشــگاه ذوبآهن برگزار شد. در اين جلســه كميته انضباطي اعالم كرد كــه كميته تعيين وضعيــت بازيكنان صالحيت رسيدگي به اين پرونده را دارد.

جالب اينجاست كه در بند اول قرارداد شــكاري با باشــگاه ذوبآهن اشاره شده اين بازيكن در صورت داشــتن پيشــنهاد خارجي ميتواند با پرداخت 100 هزار دالر قراردادش را فســخ كرده و به تيم ديگري برود.

بند دوم قرارداد اين بازيكن هم تفاهم دو طرفه اســت كه ذوبيها ميخواهند در اين پرونده بند دوم قرارداد كه تفاهم براي جدايي اســت را اجرايي كنند تا بلكه پول بيشــتري بابت جدايي شكاري نصيبشان شود.

حاال با توجه به فســخ قرارداد شكاري با باشــگاه ذوبآهــن بر اســاس بند اول قراردادش، اين بازيكن و باشــگاه روستوف منتظر رأي كميته تعيين وضعيت بازيكنان هســتند. اگر داليل شــكاري براي فســخ قرارداد موجه باشد، اين بازيكن با پرداخت 100 هــزار دالر بــه باشــگاه ذوبآهن با باشــگاه روســتوف قرارداد ميبندد و اين باشگاه روســي نيز براي صدور ITC او به فدراسيون فوتبال ايران نامه خواهد زد. اگر هم داليل شكاري موجه نباشد، اين بازيكن حداكثر چهار ماه محروم خواهد شد و بايد دوره محروميت خود را پشــت سر بگذارد. اين در حالي است كه از زمان فسخ قرارداد شكاري با باشگاه ذوبآهن حدود هفت ماه ميگذرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.