آغاز اميدوار كننده قوچاننژاد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضــا قوچاننژاد بعــد از بازي تيم ملي مقابل ازبكســتان در مقدماتي جام جهاني مدتــي به اســتراحت پرداخت و پس از آن مراســم ازدواج خود را در هلنــد برگزار كــرد و از ابتداي هفته به اردوي آمادهسازي هيرنفين اضافه شد.

قوچاننژاد كه با به ثمر رســاندن 20 گل، دوميــن گلــزن برتــر فصــل 2016-17 ليــگ اردي ويژه شــد و در تمام مســابقات حضور مستمر داشت، براي فصل جديد هم تصميم گرفت در هيرنفيني كه فصــل قبل با آن به مقام نهم رسيد، بماند و بيشتر از قبل اميدوار به درخشش باشــد تا دوباره به تركيب تيم ملي برگردد.

ياران گوچــي روز بيســت و دوم مردادماه در ورزشگاه يوروبورگ ميهمان خرونينخن بوده و نخستين بازي فصل جديد ليگ هلنــد را انجام خواهند داد و بــه همين منظــور اكنــون در حال آمادهســازي در كمپ هوئندرلو، در يك منطقه جنگلي هلند هستند. قوچاننژاد در بازگشت به تمرينات هيرنفين مورد توجه قرار گرفته و با تالش بيشتري كار خــود را دنبال ميكند تا در ســال جام جهاني درخشــش بيشــتري به نمايش بگذارد. او اميدوار اســت اين فصل هم براي هيرنفين گلهــاي فراواني به ثمر برســاند و جايگاه بهتري در تركيب تيم ملي به دست بياورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.