كيروش هم به شهرآورد دعوت است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

برگــزاري ديــدار دوســتانه بين اســتقالل و پرســپوليس به ســوژه اصلي اين روزها تبديل شــده اســت و در نهايت به نظر ميرســد مقدمات برگــزاري ايــن بازي فراهم شــده و دو تيــم در آلمان و بيلفلــد به مصاف يكديگر بروند.

اين در حالي اســت كه در روزهاي گذشته حرف و حديثهاي فراواني در ايــن بــاره وجود داشــت و هنوز هم نميتــوان با قطعيــت در باره آن حرف زد.

در اين ارتباط گفته ميشــود مســووالن برگزاري اين ديدار از كارلوس كيروش ســرمربي تيم ملي فوتبال ايران نيز براي تماشاي اين بازي دعوت رسمي به عمل آوردهاند.

علي دايي ديگر چهره سرشناســي است كه براي تماشاي اين ديدار در آلمان از او دعوت شده بود البته هنوز برگزاری اين بازي مشخص نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.