فنونيزاده:اميدوارمپرسپوليساضافهبارنياورد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مرتضــي فنونــيزاده پيشكســوت پرســپوليس بــا اشــاره به اتفاقــى جالب صحبتهايش درباره طارمــي را آغاز كرد: «در حال رفتن به ســمت شــمال بودم كه افســر راهنمايي و رانندگي قصد داشت من را بــه خاطر 10 كيلومتر اضافه بر ســرعت تعيين شــده جريمه كند. او من را شناخت و پرســيد طارمي در پرسپوليس ميماند يا نه! من هــم گفتم اگر جريمه كني، طارمي ميرود امــا جريمهام نكني طارمي ميماند. به او گفتم طارمي در پرســپوليس مانده و افســر بنده خدا هم از خير جريمه گذشت! او با خوشــحالي بــا من عكــس گرفت و خداحافظي كرد.»

«ماندن طارمي در پرسپوليس را مثبت ميبينم.» فنونــيزاده با بيــان اين جمله خاطرنشــان كرد: طارمي آقاي گل اســت، هــر چند تعــداد گلهايش كم اســت و از هفــت موقعيت يكي را وارد دروازه ميكند. به نظرم، با حضور گادوين منشــا، از تب و تاب آقاي گلي طارمي كم ميشــود. تجربه نشان داده كه وقتي پرسپوليس دو مهاجم اســم و رسمدار داشته اســت، خيلي موفق نبودهانــد. نمونهاش فرشــاد پيوس و علي دايي بود. فوتبالدوستان اوايل دهه هفتاد به خاطر دارند كه زمان حضور دايي و پيوس، پرســپوليس به زور يــك گل وارد دروازه حريفــان ميكرد. در صورتــي كه پيوس و دايي جدا از هم ســرآمد آقاي گلي بودند. درســت اســت كه طارمي در يكي دو سال گذشته كارهايي كرد كه باعث دلخوري شد اما او هم مانند رامين رضاييان نزد هواداران محبوب است.»

فنونيزاده درباره اردوي پرســپوليس در اوكراين گفت: «اميدوارم پرسپوليس در اردوي اوكراين آماده شود اما براي بازگشت به ايران اضافه بار نداشــته باشند. منظورم اين است كه مانند سال گذشته دو بازيكن اوكرايني بيكيفيت به خدمت نگيرد. جذب آنهــا جــاي دو بازيكن را در پرســپوليس گرفت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.