خشونت حرف اول بازيهاي تداركاتي پرسپوليس در اوكراين

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مشــخص نيســت چــه اتفاقــي در بازيهــاى دوســتانه و تداركاتــي پرســپوليس در كيــف رخ ميدهد كه هر بازي محل درگيــري و زود و خورد بازيكنان ميشــود. البته اين درگيريها فيزيكي و خارجي از فوتبال نيســت اما بعضا كار بيخ پيــدا ميكند و كادر فني پرســپوليس و حريفان آنهــا براي آرام كردن بازيكنان دخالت ميكنند.

پرسپوليس ســه بازي تداركاتي در اوكراين برگزار كرده كه در دو مســابقه داور مجبــور به اســتفاده از كارت قرمز شــده وبارها كارت زرد نشان داده است. در بازي اخير پرســپوليس مقابل استال مسلمان و احمدزاده در همان نيمه اول كارت گرفتند و بازي آنقدر درگيرانه بود كه ميشد پيشبيني كرد اخراجي داشته باشد.

خوشبختانه پرســپوليس ديگر در ايــن اردو بازي نخواهد داشــت چرا كه اگــر غير از اين بود بايد نگران ســالمت بازيكنان اين تيم ميشــديم. بخصوص بازيكني مثل كمال كاميابي نيا كه هنوز صد درصد آماده نيســت و با كوچكترين ضربــه ميتواند از تمرينات دور شــود و بازگشتش به تركيب اصلي عقب بيفتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.