طارمي پای پرواز براي آقاي گلي قول نداد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مهدي طارمي صبح پنجشنبه راهي اوكراين شــد اما حوالي ساعت 5 صبح و در فرودگاه نيز هواداران پرســپوليس او را رهــا نكردنــد. در همان ســاعات طارمي در حلقه چنــد هوادار مجبور به گرفتن عكس و دادن امضا شــد. آنها به او ميگفتنــد خودت را بــراي تمرينات ماركو آمادهكــن. يكي از هواداران هم از او پرســيد روزنامهها نوشتهاند قول آقاي گلي دادهاي و گفتــهاي حتما آقاي گل ميشوى. طارمي جواب داد: «هيچ جايي نــه مصاحبه كردهام نه حرفــي از آقاي گلي زدهام. هدفم كمك به تيمم اســت. مطلبي كه روزنامهها نوشــتهاند در مورد فصل قبــل بوده اســت.» طارمي صبح پنجشنبه به اردوي پرسپوليس رسيد و با استقبال گرم همبازيانش مواجه شد. به دستور برانكو او در تمرين صبح شركت نداشت و استراحت كرد اما از تمرين بعد ازظهــر همراه با همبازيانــش زير باران كار كرد. عكسهاي مشــترك بازيكنان با طارمي نشــان ميدهــد آنها چقدر از بازگشــت اين بازيكن خوشحالند و البته در راس آنها محســن مسلمان قرار دارد كه براي بازگشــت دوست صميمياش پستي هم منتشر كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.