پنجعلي: اين شهرآورد بیاحترامي به هواداران است

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمــد پنجعلي در خصــوص ديدار اســتقالل و پرســپوليس كه قرار است به صورت دوســتانه در آلمــان و بدون پخش زنده برگزار شــود، گفت: «مــن تا به امروز چنين چيزي نديده بودم. شهرآوردي كه به اين صورت برگزار شود، شهرآورد نيست. به نظر من اين بازي كار قشــنگي نيست. اگر هم قرار است بازي دوستانهاي برگزار شود، داخل زمين بروند و مردانه بازي كنند. اين ديدار بيشتر به بازي حامي مالي شبيه است تا دوســتانه. موضوعي كــه در اين بازي به چشم ميخورد مسائل مالي است كه قطعا براي حامي مالي اين 2 تيم سودآور است.»

پيشكســوت پرســپوليس در پاسخ به اين سوال كه اگر شــما مربي بوديد چنين ديداري را قبــول ميكرديد، گفت: «من به هيچ عنوان زير بار اين بازي نميرفتم چون برگزاري چنين شــهرآوردي با اين كيفيت، بياحترامي به هواداران و زير ســوال بردن جذابيت و اهميت شهرآورد است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.