مساكني در راه االهلي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در حالي كه گفته ميشــد به خاطر اختالفــات سياســي عربســتان و قطر، حريف بعدي پرسپوليس از حريف قبلي اين تيم بازيكن نگيــرد اما اين اتفاق در حال رخ دادن اســت. بــه نقل از روزنامه الوئــام عربســتان، باشــگاه االهلي براي جذب يوســف المساكني، مهاجم تونسي لخويــا قطر بــه توافق اوليه رســيد تا با پرداخت حق فســخ قــرارداد معادل 25 ميليون ريال (تقريبــا 22 ميليارد) او را به ليگ عربســتان بياورد. االهلي با اين بازيكــن تونســي كه در فصل گذشــته آقاي گل ليگ ســتارگان قطر شــده بود مذاكرات زيــادي را انجــام داد. االهلي عالوه بر پرداخت مبلغ شرط فسخ قرارداد المســاكني قرار شده براي او 10 ميليون ريال (۸ و نيم ميليارد تومان) دســتمزد براي يك سال بپردازد. المساكني با توجه به اينكه با لخوياى قطر در مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا بازي كرده است حق شــركت در ديدار پيش رو االهلي مقابل پرسپوليس ايران را ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.