اميدواري درباره مصدومان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرســپوليس در ســومين بــازي تداركاتــي خــود در اردوي اوكراين با نتيجه سه بر صفر مقابل استال اوكراين باخــت امــا برانكو بابت بازگشــت دو بازيكن مصدوم خود ابراز رضايت كرد.

محمــد انصــاري از ابتــدا براي پرســپوليس بــازي كــرد و كمــال كاميابينيــا هــم اوخر نيمــه اول به ميدان آمد. ايــن دو بازيكن كه دوران نقاهت خود را پشت سر ميگذاشتند با تصميم برانكو به ميدان آمدند تا ميزان آمادگيشــان مورد ارزيابي قرار گيرد. گفته ميشــود ســرمربي پرسپوليس از ميــزان عملكرد آنهــا رضايت كامل داشــته و آنها ميتوانند در بازي بعدي پرســپوليس بهطور كامل بازي كنند. همچنين شــرايط وحيد اميري رو به بهبود اســت و او ميتواند از چند روز ديگر براي پرسپوليس به ميدان برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.