جريمه هزار دالري

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشگاه پرســپوليس به دليل تأخير در اعالم ليســت تركيب اوليه در بازي مقابل لخوياي قطر در مرحله يك هشــتم نهايي ليگ قهرمانان آســيا بــه پرداخت جريمه نقدي هزار دالري محكوم شــد. مسووالن باشــگاه پرســپوليس هفت دقيقه در اعالم ليســت تأخير داشــتهاند و ليست تركيب اوليــه خود براي رويارويي بــا لخويا را 3۸ دقيقه مانده به شــروع بازي اعالم كردند، اين در حالي اســت كه طبق قوانين تيمها بايد 90 دقيقه قبل از ســوت شروع بازي، ليست را تحويل مسووالن مربوطه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.