محرمي در تيم اميد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بــا توافــق باشــگاه پرســپوليس و فدراســيون فوتبال صادق محرمي از جمع هم تيميهايش جدا شد و به اردوي اميدها پيوســت. محرمي ســاعت 20 پنجشــنبه اردوي پرســپوليس در كيف را ترك كرد تا به تهران بيايد. اين بازيكن عصر امروز همراه بــا تيم اميد به قرقيزســتان خواهد رفت و سه مسابقه رسمي با اين تيم مقابل عمان، سريالنكا و قرقيزستان برگزار ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.