شروع اميدها بابرد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تيــم فوتبال اميــد پرســپوليس در نخســتين هفته ليگ برتر اميدهاي تهران با حســاب دو بر يك از ســد دارايي نوين گذشــت. گلهاي اميد پرسپوليس در اين ديدار را مهيار رهبر و احمد بهاروند به ثمر رســاندند. بهاروند همان مهاجمي است كه در بازى با بزرگســاالن پرسپوليس دو گل به بيرانوند زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.