تيراندازي 11 ماه متوقف بود

الهه احمدي: دوست دارم مسووالن دلهرههاي ما را ببينند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

انتخابات فدراســيون تيراندازي در شرايطي برگزار شده كه هنوز ابهامهايي مطرح است و در اين شرايط بيش از هر چيز شرايط ورزشكاران و برنامههايي كه پيش رو دارند، اهميت دارد؛ اينكه آيا در اين فضاي پر از حرف و حديث برنامههايشان پيش ميرود يا خير؟ يكي از ورزشكاراني كه هميشه سعي كرده به دور از حاشيهها، تمريناتش را دنبال كند، الهه احمدي است؛ ورزشكاري كه بين تيراندازان بيشترين موفقيت را داشته است. اين بانوي تيرانداز درباره شرايط خود و همتيميهايش ميگويد: «در حال حاضر تمريني نداريم و همه چيز ثابت مانده اســت. اگر ورزشكاري تمرين ميكند، به صورت شخصي كارش را انجام ميدهد. متاســفانه شــرايط بد بوده اما اميدواريم كه تغيير كند. همه ما تالش ميكنيم و اميدوارم كه در مسابقات پيش رو موفق شويم.»

او ادامــه ميدهد: «مســابقات جهاني گاباال آخرين رقابــت جهاني بود كه در آن حضور داشــتيم. اميدوارم مشكالت حل شــود تا تالشهايي كه انجام ميدهيم به ثمر بنشيند.»

او در ارتبــاط با اينكه وزيــر ورزش گفته، زمان مدال آوري تيراندازي در المپيك فرا رسيده، ميگويد: «با توجه به اســتعدادهايي كه در داخل كشــور داريم مدالآوري ميتواند در المپيك محقق شــود. به شرط اينكه شــرايط، شــرايط گرفتن مدال المپيك باشــد. مطمئن باشــيد آمريكا، آلمان، چيــن و ايتاليا كه پاي ثابت ســكوهاي مدال در المپيك هســتند، هيچ وقت نميخواهند اين سكو را از دست بدهند.»

احمدي صحبتهايــش را اينطور ادامه ميدهد: «در مسابقات اخيري كه اعزام شديم، ديدم ورزشكاراني كه چندين مدال المپيك داشتند، حاال سرمربي شدهاند و اين يعني استفاده از تجربيات ورزشكاراني كه سالها مدالآور بودند. تيراندازي نياز به تفكر خاص دارد. ورزشــكار چيني كه 4 مدال المپيك داشــته در حال حاضر ســرمربيگري تيم ملي تيراندازي اين كشــور را به عهده گرفته اســت و كساني كه در مسابقات شــركت كرده بودند، 19-20 سال بيشتر نداشتند. اگر ميخواهيــم قول بدهيم كــه تيراندازي در المپيك مدال ميگيرد، بايد به اين شــرايط توجه كنيم.»

اين بانوي تيرانداز در پاســخ به اين ســوال كه آيا از االن به المپيك 2020 فكر ميكند و برنامهاي براي توكيو دارد، نيز ميگويد: «من از 17 مرداد ســال 95 دقيقا يك روز پس از المپيك ريو به اينكه در المپيك بعدي چه كاري بايد انجام دهم، فكر كردم اما متاسفانه فقط فكر، برنامهريزي و خواسته من كافي نيست. تيراندازي 11 ماه متوقف بود. نميخواهم منفي بافي كنم و بگويم حركتي رو به عقب داشــته اســت اما هر چه كه داشــتيم از فدراسيون گذشــته بوده و نميتوانيم آنها را مقصر بدانيم ولی مشكالتي كه به وجود آمد براي ورزشــكاراني مثل من كه هدفشان مدالآوري در المپيك است، شــرايط مناسبی نبوده است. درست است كه در تيراندازي سن مطرح نميشود اما نبايد نيروي جواني را ناديده گرفت. من از ثانيههايي كه ميگذرد، دلهره دارم و دوســت دارم مسووالن هم اين دلهره را ببينند. اميدوارم همه چيز درست شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.