هنوز با سطح اول جهان فاصله داريم

داورزني: واليبال به تغيير دیدگاه بازیكنان نياز دارد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرپرســت فدراســيون واليبال ميگويد تغيير رفتار و ديدگاه مربيان و بازيكنان، اصلي مهم براي پيشرفت واليبال ايران و قرار گرفتن در زمره برترينهاي جهان است.

محمدرضا داورزني در مراســم افتتاحيه دوره يكسانسازي روش تدريس در دورههاي مربيگري بــه صحبت درباره واليبــال ايران و جايگاهــش در دنيا پرداخت: «واليبال ايران به ســطحي از واليبال جهان رســيده كه توقعات مــردم روز به روز افزايش پيــدا كرده و انتظار دارند كه اين رشــته ورزشي ايران در باالترين سطح ممكن قرار گيرد.»

او معتقد است رشــد و توسعه اگر پايدار و همه جانبه نباشــد، در مســير موفقيت قرار نميگيــرد و به اهــداف خود نميرســد: «به همين دليــل در حوزههاي مختلــف واليبال اقدامات زيادي انجام داديم اما هنوز با ســطح اول جهان فاصله داريم.»

سرپرست فدراســيون واليبال با يادآوري اينكه زيربناي رســيدن به اهداف مهم آموزش اســت، ادامه ميدهد: «آموزش بايد به گونهاي باشــد كه تغيير رفتار و ديدگاه ايجاد كند. اگر تنها به تعداد مربيان تربيت شــده و به مدرك گرايي صرف توجه داشــته باشــيم، مشكلي از واليبال حل نميشــود. بايــد آموزش و تالش مدرسان واليبال بتواند تغيير رفتار ايجاد كند. تغيير رفتار نيز بايد در همه ردههاي ســني و در زمينههاي مختلف واليبال مانند باشگاهي، پايه، عوامل اجرايي ...و باشد.»

او انتقــال دانش را بحثی جدي دانســت كه بايد به بهترين شكل ممكن صورت پذيرد: «آموزش بايــد در زمينههاي مختلف باشــد. بازيكنان را نبايد صرفا از نظر تكنيكي آموزش دهيم. چيزي كه بــراي واليبال خيلي اهميت دارد، تغيير و تاثير روي رفتار و تفكر بازيكنان اســت. رفتار و ديدگاهها را بايد تغيير دهيم و هر موقــع در اين حوزه خوب كار كنيم، موفق ميشويم.»

سرپرســت فدراســيون واليبــال ادامه ميدهــد: «واليباليســتهاي زيــادي تربيت ميكنيم اما اگر اين هدف مد نظر نباشد، امكان حضور در عرصه نخســت واليبال جهان وجود ندارد. در سراســر كشور زحماتي در اين زمينه كشيده ميشود و شكي در اين زحمات نيست و فدراســيون واليبال نيز از زحمات كشــيده شده، قدرداني ميكند اما كافي نيست.»

او به اهداف واليبال ايران كه قرار گرفتن در زمره چهار تيم برتر جهان و المپيك است، اشاره ميكند: «براي رسيدن به اين افق چارهاي جز اين نداريم كه آموزش دهيم و تنها آموزش واليبال نيست، بلكه بايد به بازيكنان و مربيان عــالوه بر آموزش علمي، آمــوزش رفتاري هم بدهيم. رشد بايد همه جانبه باشد و با استفاده از اينگونه همايشها ميتوانيم به اشتراكات در برنامهريزي و نگاههاي مشــترك برسيم. علت نوســانات كــه در رفتارهای واليباليســتها و برنامهها وجود دارد نيز به تفاوتها در آموزش بر ميگردد. انتظارم از آموزش واليبال بســيار باالســت و نقش كليدي در تربيت بازيكنان و شخصيت آنان دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.