فدراسيون اين بار پاسخ صفرزاده را ميدهد؟

اتهام و انتقاد دوباره مدیرعامل شيميدر به فدراسيون: یك بچه دالل مربي تيم جوانان بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مديرعامل باشــگاه شــيميدر معتقد است تيم ملي بســكتبال جوانــان در جامجهاني بي هدف و بدون تــداركات بود و با حضور يــك بچه دالل در كادرفني انتظار نظم و نتيجه داشتند.

اميرحســين صفرزاده بهعنــوان مدير يكي از جوانتريــن تيمهاي ليگ، بــه اتفاقات و نتايج تيم ملي جوانان و همچنين صحبتهاي ســرمربي اين تيم واكنش نشــان داده و يك بار ديگر صحبتها و بعضا اتهامهاي تندي عليه فدراسيون نشينها مطرح كرده. او در گفت و گو با فارس ابتدا به صحبتهاي نوري اشاره كرده و گفته است: «ربط دادن عملكرد ضعيــف تيم به بــازي نكردن در باشــگاهها كامال ســطحي است و كســاني كه اين حرف را ميزنند قدرت تحليل ندارند. مگــر بازيكنان آمريكا همگي در NBA بازي ميكردند؟»

او ادامه ميدهد: «يكــي از بازيكنان ما كه در تيم ملي جوانان حضور داشــت تعريف ميكرد كه رضــا نوري به آنها گفته اســت كه شــما اصال مغز نداريد! حال سوال اين است كه چطور وقتي قهرمان آسيا شدند مغز داشتند و حاال ندارند؟ اين چه نوع رفتار و روحيه دادن به بازيكنان است؟»

صفــرزاده از وجود دالل در كادر فني تيم ملي خبر ميدهد: «يــك بچه دالل را در كادر فني تيم ملي گذاشــتهاند و توقع دارنــد تيم در جام جهاني نظم داشته باشد. نميگوييم مربي درجه يك كشور را بياوريد اما در انتخاب دســتياران درســت عمل كنيد. همين دالل در اردو دنبال جابهجايي بازيكن است.»

مديرعامل شــيميدر در اتهامي ديگر، مشحون را متهم به حذف بازيكنان ميكند: «آنها باليي سر اميرحســين آذري آوردند كه در مسابقات قهرماني آســيا تا 4 صبح با او حرف ميزدم كه آرام شــود. وقتــي اين موضوع را به ســرمربي ميگوييم اعالم میكند كه آقای مشــحون از او خوشــش نميآيد. ابوالفضل ســيدي و رافي درغوكاسيان را چه باليي سرشــان آورديد؟ اگر مشــحون براي شما تعيين تكليف ميكند كه چه كسي بازي كند يا نكند پس شــما چكاره هستيد؟ شــما فقط منتظريد ببينيد مشحون چه ميگويد و چه دستوري ميدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.