حذف جوانان ساحلي پس از تاريخسازي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ديدارهاي مرحله مقدماتي جدول اصلي مسابقات واليبال ساحلي قهرماني زير 21 سال جهان كه از روز چهارشنبه در چين شروع شده بود، روز گذشته به پايان رسيد.

تيــم ملي الــف (جــواد فيروزپور و عليرضــا آقاجاني) واليبال ســاحلي زير 21 ســال ايران كــه در گروه D با تيمهاي برزيل، نــروژ و هلند همگروه بود، در دومين مســابقه خود به مصاف برزيل رفت و 2 بر صفر مغلوب اين تيم شد؛ ايران در دو مسابقه قبلي خود 2 بر يك نروژ را شكست داده و 2 بر يك نيز مغلوب هلند شده بود.

به اين ترتيب تيم ملي الف ساحلي ايران با يــك برد، دو شكســت و پنج امتياز رتبه سوم جدول را به دست آورد و بــه مرحله بعد صعود كــرد. تيمهاي برزيل با ســه برد و 6 امتياز و هلند با 2 برد و پنــج امتياز بهعنوان تيمهاي اول و دوم از اين گروه به مرحله بعد صعود كردند.

تيــم ايــران در مرحلــه دوم برابر ايتاليــا قرار گرفت و در ديداري نزديك و نفسگير توانســت با نتيجه 2 بر يك ،21رب18( 22بــر02، )12رب15 حريف خود را از پيشرو بــردارد. تيم ايران با پيروزي برابر الجورديپوشــان توانست براي نخســتين بار در طــول تاريخ به جمع 16 تيم برتــر رقابتهاي جهاني صعود كند.

در ادامــه اين رقابتها و در مرحله يك هشــتم نهايي، جوانان ايران برابر لتونــي قرار گرفتند كه اين مســابقه با نتيجه 2 بر يك 21( بر ‪11 21،‬ بر 12، 9 بــر 15 ) به ســود لتوني خاتمه پيدا كــرد تا تيم ايــران از صعود به جمع 8 تيم برتر رقابتها بازبماند.

با وجود اين شكســت و حذف تيم ايران از اين رقابتها، اين بهترين نتيجه تاريــخ ســاحلي ايــران در رقابتهای جوانان جهان بود.

تيم ب نيــز ديگر نماينده ايران در اين رقابت ها بود كه در جدول مقدماتی از دور رقابت ها كنار رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.