كيهاني: به نظر نميرسد موفقيتها اتفاقي باشد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراســيون دووميداني ميگويد: «توانســتيم يك نتيجــه تاريخــي را هم در رقابتهاي نوجوانان آسيا و هم در رقابتهاي بزرگساالن آسيا كسب كنيم كه نشان دهنده بــه نتيجه رســيدن برنامهريزي فدراســيون دووميداني است.»

مجيد كيهاني با اشاره به عملكرد تك تك دووميداني كاران در رقابتهاي قهرماني آسيا، روي برنامهريزي فدراســيون دست ميگذارد و ميگويــد: «بايد تالش كنيــم در بازيهاي آســيايي 2018 جاكارتا با يــك برنامهريزي خوب باز به اين نتايج برسيم. در اين رقابتها آن چه كه مهم اســت نتيجه دادن برنامههاي تنظيم شــده اســت. در يك مــاه اخير ما در رقابتهاي قهرماني نوجوانان آسيا پنج مدال و شش ركورد ملي گرفتيم و اين بهترين نتيجه دووميداني در اين مســابقات بــود. اكنون در مسابقات بزرگساالن آسيا نيز بهترين نتيجه را گرفتيم. اين نتيجه برنامهريزي نيست؟ به نظر نميرســد كه اين دو موفقيت اتفاقي باشد.» او ادامه مــي دهد: «اين يك واقعيت اســت كه ما توانســتيم يك نتيجه تاريخي را هم در رقابتهاي نوجوانان آسيا و هم در رقابتهاي بزرگساالن آسيا كسب كنيم. حاال ركوردهاي باال و پايين و بحثهاي اين چنيني حاشــيهاي بوده و هميشه وجود داشته است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.