ساعي چه ميخواهد بگويد؟

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مصدوميت، وزنهبردار ملیپوش فوق سنگين را به تهران برگرداند وزنهبردار فوق ســنگين ايران از ناحيه كتف دچار آســيب ربيعي درباره مصدوميتش گفت: «از ناحيه كتف آســيب ديدگي شد و براي مداوا از ورزقان به تهران برگشت. ديدهام كه به تهران برگشــتم تا MRI بگيرم و مشــخص شود

نخســتين مرحله اردوی تيــم ملي وزنهبــرداري بعد از ميزان آسيبديد گيام چقدر است.» تعطيلي طوالني مدت براي بازيهاي يونيورســياد، داخل سالن او ادامه داد: «وزنهاي كه زدم ســنگين نبود و 40 كيلوگرم آســيا و قهرماني جهان در ورزقان در حال برگزاري اســت اما زيــر ركوردم بود. از طرفي بدنم هم آمــاده بود اما به هر حال رامين ربيعي، وزنهبردار فوق ســنگين ايران و دارنده مدل برنز آســيبديدگي پيش ميآيد. ما بازيهاي دانشــجويان جهان و بازيهاي كشــورهاي اسالمي به دليل مصدوميت مجبور شد از داخل سالن آسيا را پيشرو داريم ولي بايد مشخص شود ميزان ورزقانبهتهرانبيايد. مصدوميتمچقدراستوچهمدتازتيمدورخواهمبود.»

در جديدتريــن رده بنــدي برترين فرنگيكاران جهان همچون ماههاي اخير، نــام هيچ كــدام از نماينــدگان ايران در ميان 3 نفر برتر اوزان مختلف به چشــم نميخورد. در تازهترين رده بندي برترين فرنگيكاران جهــان همانند ماههاي اخير نامی از فرنگــيكاران ايــران در ميان 3 نفــر برتر اوزان مختلف نيســت و از ميان نمايندگان ايــران، تنها ســعيد عبدولي و راميــن طاهري با قــرار گرفتن در رده چهــارم اوزان 75 و 80 كيلوگرم بهترين جايــگاه را دارند. ايــن رده بندي به اين ترتيب است:

59 كيلوگرم: .1 اسماعيل بوررو مولينا، قهرمان المپيك ريو (كوبا) .2 شــينوبو اوتا، نايب قهرمان المپيك ريو (ژاپن) 3.كنيچيرا فوميتا، قهرمان آسيا(ژاپن)

66 كيلوگرم: .1 آرتم سوركوف، قهرمان اروپا7102(روســيه)2. داور استفانك، نايب قهرمان اروپا 2017 (صربستان)3. سوسالن

نايب رييس ســابق فدراسيون بوكس كه اين روزها بحث آشتياش با احمد ناطق نوري و بازگشتش به فدراسيون مطرح است، درباره حال و روز اين فدراسيون مواردي را مطــرح ميكند. منوچهــر مقصودي هدف اصلياش در صورت برگشــتن به فدراسيون بوكس را ايجاد آرامش در فدراسيون عنوان ميكنــد و ميگويد: «هيچ كســي من را از فدراســيون بوكس اخراج نكرده است و من به خواســت خود از فدراسيون جدا شدهام. االن هم از من خواســته شده بهعنوان ناظر تيم ملي و مشــاور عالي رييس فدراســيون برگردم. هدف و خواســته مــن در صورت برگشتن دور كردن حواشــي از فدراسيون بوكــس اســت.» او درباره بازگشــت اكبر احدي و احســان روزبهاني نيــز ميگويد: «طبق نظر روحا... حسيني تيم ملي با آقاي خيمنز كار ميكند و نميتوان گفت با آمدن آقــاي احدي بايد او برود. اگر اكبر احدي به داوروف، نفر سوم اروپا7102(بالروس)... .8 علي ارسالن، نفر سوم آسيا(ايران)

71 كيلوگــرم: .1 رســول چونايــف، قهرمان جام دانكلوف(آذربايجان) .2 بالينت كورپاســي، قهرمــان اروپا(مجارســتان)3. الكســاندر ماكســيموويچ، نفــر ســوم اروپا(صربستان)... .8 افشين بيابانگرد، نايب قهرمان آســيا 2017 (ايران)... .13 محمد علي گرايي، نايب قهرمان آسيا(ايران)

75 كيلوگرم: .1 رومن والسف، قهرمان المپيك (روســيه) .2 مارك مادسن، نايب قهرمان المپيــك (دانمارك) .3 كيم هيون وو، نفر سوم المپيك (كره جنوبي) .4 سعيد عبدولي، نفر سوم المپيك (ايران)

80 كيلوگــرم: .1 رمضــان آپاچارايف، قهرمــان جهــان (روســيه)2. زورابــي داتوناشويلي، قهرمان اروپا7102(گرجستان) .3 اصــالن آتم، نفــر ســوم اروپا(تركيه) .4 راميــن طاهري، قهرمان آســيا 2017 (ايران)... .20 يوســف قادريان، نفر ســوم فدراســيون برگردد نهايتا يك تيم جوان در اختيار او قــرار ميدهيم. در مورد روزبهاني بايد بگويم كه اين حق اوســت در تيم ملي باشــد اما بايد خود را ثابــت كند تا در تيم باشد. او از بوكسورهاي خوب ايران در وزن 81 كيلوگرم اســت و ميتواند كمك زيادي به بوكس ايران كند.» مقصودي، به عملكرد تيم ملــي جوانان در رقابتهــاي قهرماني آســيا نيز اشــاره ميكند: «اين تيم جوانان بود و از نظــر من نتايج ضعيفي گرفت. يك مــدال برنز ما كامال الكي و از روي شــانس بود كه به دســت آمد. مدال طاليي هم كه كسب شد خوب است و جاي تقدير دارد اما نميتوان گفت كسب يك مدال طال عملكرد بسيار خوبي اســت. مدال برنز را من و شما هم ميتوانستيم بگيريم چون به دليل نبود بوكســور در آن وزن به دست آمد. بنابراين يك مدال طال هم كار بســيار بزرگي نيست اما جاي تشكر دارد.» جهان(ايران)

85 كيلوگــرم: ويكتور لورينچ، قهرمان اروپا7102(مجارســتان) .2 نيكــوالي بايراكوف، نفر سوم اروپا 7102(بلغارستان) .3 اســالم عبــاس اف، نايــب قهرمان جام وهبي امره(آذربايجان)... .20 حسين نوري، قهرمان آسيا(ايران)

98 كيلوگــرم: .1 ياســماني كابــررا، قهرمــان پــان آمريكن7102(كوبــا) .2 الكســاندر رابوويــك، نايب قهرمــان اروپا 7102(بــالروس) .3 آرتور الكســانيان، نفر سوم اروپا7102(ارمنســتان)... .11 مهدي عليــاري، قهرمان جــام پيتالسينســكي .13...)ناريا( قاسم رضايي، نفر سوم المپيك ريــو (ايران)... .17 ســيد مصطفي صالحي زاده، قهرمان آسيا 7102(ايران)

130 كيلوگــرم: .1 ميخاييــن لوپــز، قهرمان المپيــك (كوبا) .2 رضــا كايالپ، قهرمــان اروپا7102 (تركيه) .3 ســرگئي سيمينف، نفر سوم المپيك(روسيه)

پرافتخارتريــن ورزشــكار المپيكــي ايران امــروز قصد دارد در نشست خبري با اصحاب رسانه شركت كند و به ســواالت درباره تكواندو پاســخ بدهد. هادي ساعي بهعنوان پرافتخارترين ورزشــكار ايــران كــه االن در فدراســيون تكوانــدو هيــچ ســمتي نــدارد، ميخواهد با حضور در يك نشست خبــري به نقد عملكــرد تيم ملي تكواندو بپردازد.

تيــم ملي تكوانــدوي ايران با توجــه به ناكاميهــاي خود در المپيك ريو، مسابقات جام جهاني و قهرماني جهان مورد انتقاد بسياري از كارشناسان قرار گرفته است. در چنيــن فضايي هادي ســاعي هم اعالم كرده اســت كه قصد دارد با برگزاري نشست خبري به سواالت خبرنگاران پاسخ بدهد اما مشخص نشــده است كه محور اين سواالت چه خواهد بــود و او دقيقا به چه چيزهاي ميخواهد پاســخ بدهد. هادي ســاعي كه آخرين روزهاي خود در شوراي شهر تهران را پشت ســر ميگذارد به احتمــال فراوان در اين نشســت قصد دارد به نقد عملكرد فدراسيون تكواندو بپردازد.

نكته جالب توجه اين نشست اين اســت كــه او از مســووالن فدراسيون تكواندو هم دعوت كرده است تا به اين نشست بيايند. او در گفتوگويي كوتاه به طور رســمي مسووالن فدراسيون تكواندو را به مناظره دعوت كرده است.

اينكه كســي از فدراســيون تكوانــدو بخواهد در اين نشســت خبري حضور داشــته باشد بسيار بعيد اســت اما بسيار مهم و جالب توجه خواهد بود كه بدانيم هادي ســاعي بهعنوان يكي از منتقدان سرســخت پوالدگــر و بهعنــوان فردي كــه احتماال بــراي حضور در انتخابــات فدراســيون تكواندو برنامهريزی خواهد داشت، در اين نشست چه خواهد گفت.

در شانزدهمين دوره مسابقات قهرماني آســيا كه به ميزباني آســتانه قزاقستان با حضــور 660 كاراتهكا از 27 كشــور برگزار شــد، تيم ايــران موفق شــد در دو بخش نوجوانان و جوانان با كســب 10 مدال طال، 4 نقره و 6 برنــز مقتدرانه به مقام قهرماني دست يابد.

ژاپن با 6 طال، 4 نقره و 6 برنز در مكان دوم قرار گرفت، قزاقستان با 6 طال، 2 نقره و 4 برنز سوم شد و اندونزي هم با يك طال و يك نقره در مكان چهارم ايستاد.

مالزي با 4 نقره و 3 برنز، قرقيزســتان با 2 نقره و يك برنز، عربستان با يك نقره و 5 برنز، ازبكستان با يك نقره، چين و هنگ كنگ با يك نقره و 2 برنز، تايلند با يك نقره و يك برنز، تاجيكســتان با يك نقره، چين، اردن و ويتنام هر كــدام با 3 برنز و امارات بــا يك برنز به ترتيب در مكانهاي پنجم تا هفدهم قرار گرفتند.

درخشش پسران و دختران كاتارو

تيمهاي ملي كاتاي تيمي جوانان پسر و دختــر ايران قهرمان مســابقات قهرماني كاراته آسيا در قزاقســتان شدند. تيم ملي كاتاي تيمي جوانان پســر ايران متشــكل از مهدي شــجاعي، پويــا حبيبي و مهدي رضايي در فينال مســابقات قهرماني كاراته آسيا در آستانه قزاقستان مقابل تيم مالزي بــا نتيجه 4 بر يك پيــروز و صاحب مدال طال شد.

تيم كاتاي تيمــي جوانان دختر نيز با تركيب ستاره خاكپور، آرزو لونجي و محدثه نائيجي در فينال مقابل تيم مالزي 4 بر يك به برتري رســيد و مدال طــال را بر گردن آويخت.

در روز دوم مســابقات قهرماني كاراته آســيا در آستانه قزاقســتان، تيمهاي ملي جوانان كاتای ايران در دو بخش پســران و دختران با پيــروزي مقابل حريفان خود به فينال پيكارهاي آسيايي رسيده بودند. تيم پسران در پيكارهاي قبلي هند و قرقيزستان را با پنج پرچم شكســت داد و تيم دختران نيز با همين نتيجه از ســد تيم قزاقســتان گذشت.

همچنيــن در كاتــاي انفــرادي اميد دختران، فاطمه صادقي بــا پيروزي مقابل نماينــده هند با نتيجه 5 بــر صفر و كاتارو تايلند 4 بر يك راهي فينال شد. او در فينال با كاتارويي از مالزي ديدار كرد و با پيروزي 3 بر 2 به مدال طال رسيد.

در كاتــاي انفــرادي اميــد پســران، اميريزدان تدين پس از غلبه بر كاتاروهايي از قرقيزســتان، امارات و عربســتان، راهي فينال شد.

تديــن در فينال بايد بــا نماينده ژاپن ديدار ميكرد كه با شكســت برابر كاتاروي ژاپني نتيجــه را واگذار كرد و به مدال نقره رسيد.

در وزن -50 كيلوگــرم اميــد، ســارا بهمنيار بــا برتري مقابل چين يك بر صفر، چيــن تايپه 6 بــر 2 و هند 6 بر صفر راهي فينال مسابقات قهرماني آسيا شد. بهمنيار در فينــال برابر نماينده قزاقســتان 4 بر 2 شكست خورد و به مدال نقره رسيد.

در بخش كوميته دختران، در وزن -55 كيلوگرم اميد، آويشن باقري با پيروزي 2 بر صفر مقابل قرقيزســتان و 5 بر يك مقابل ژاپن به فينال مســابقات راه يافت. وي در فينال به مصاف نماينــده ميزبان رفت و با نتيجــه 5 بر يك به برتري دســت يافت و مدال طال را از آن خود كرد.

در وزن -60 كيلوگــرم اميد، مهدي رحيمي نژاد در فينال برابر كاراتهكايي از اردن قرار گرفت و با نتيجه 5 بر 2 پيروز شــد و به مدال طالي اين وزن دســت يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.