برنز جوانان را من و شما هم ميتوانستيم بگيريم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فرنگيكار مصدوم يك سال دور از ميدان رامين طاهري قهرمان كشــتي فرنگي آسيا، زانوي مصدوم خود راست برســد. طاهري كشتيگير ايذهاي در فينال قهرماني آسيا كه را عمــل جراحي كرد تا دوباره پا به ميدان بگــذارد. رامين طاهري ارديبهشت امسال برگزار شد ميدان داري كرد و با وجود زانوي آسيب قهرمان وزن 80 كيلوگرم كشــتي فرنگي آسيا، به دليل پارگي رباط ديده براي دومين سال پياپي از سكوي نخست آسيا باال رفت. با توجه صليبــي هردوپا موفق به حضــور در رقابتهاي انتخابي نشــد. اين به وضعيت جســماني رامين طاهري اين كشتيگير حداقل يك سال كشتيگير كشــورمان كه سه طالي آسيا را برگردن دارد زانوي چپ بايد از ميادين دور بماند و احتماال اين كشــتيگير عالوه بر مسابقات را به تيغ جراحان ســپرد تا پس از بهبودي نوبت به رفع آســيب پاي جهاني ،2017 مسابقات جهاني 2018 را هم از دست ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.