برخواه مسافران نپال را انتخاب كرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مسابقات وزنهبرداري نوجوانان و جوانان قهرماني آسيا

تركيب هشــت نفره تيم ملي وزنهبرداري جوانان ايران براي مســابقات قهرماني آســيا در نپال مشــخص شــد. تيمهاي ملي نوجوانــان و جوانان وزنهبرداري ايران از هفته آينده بايد در مسابقات قهرماني آسيا 2017 كه در نپال برگزار ميشود، به رقابت بپردازند.

به همين دليل محمد حسين برخواه تيم ملي جوانان را با تركيب كامل و با هشت وزنهبردار براي اين مسابقات معرفي كرد.

بر اين اســاس كادرفني تيــم ملي وزنهبرداري جوانان در دســته 69 كيلوگرم حسين ســلطاني و مصطفي زارعي، در دسته 77 كيلوگرم حسين غزاليان، در دســته 85 كيلوگرم عباس زندي، در دســته 94 كيلوگرم رضا بيرالوند و رحمان اورامه، در دسته +105 كيلوگرم محسن ايماني و قاسمعلي محمدپور را انتخاب كرده است.

تيــم نوجوانان قرار اســت تنها با نفراتي كه شــانس مدال دارند، عازم اين مســابقات شوند كه هنوز تركيب اين تيم را محمد حسين برخواه اعالم نكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.