آلوز: يوونتوسيها من را درك نميكردند

به گواردیوال توضیح دادم چرا به منچسترسیتي نرفتم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

دني آلــوز گفته كه يوونتــوس او را درك نميكــرده، هرچند كــه رابطه او با افراد حاضر در يووه به مرور بهتر شد. اين مدافع كناري تابســتان گذشته بهصورت آزاد از بارســلونا به يوونتوس پيوســت اما تنها 12 ماه بعد قراردادش را فســخ كرد و راهي پاري ســنژرمن شد. او گفت: «در ابتدا دردســرهاي زيادي داشتم چون آنها مــن را چه داخل و چه خارج ميدان درك نميكردنــد. مدتي طول كشــيد كه بين آنچه آنها فكر ميكردنــد و آنچه من فكر ميكردم ارتباط برقرار شــود و زماني كه اين ارتباط برقرار شد، نتيجه گرفتيم. اين چيزي است كه من ميتوانستم برايشان به همراه داشته باشم.»

آلوز از نااميد شدنهايش گفت: «يك مثال بزنــم: در رختكن، اجازه نداشــتيم موسيقي پخش كنيم. من بدون موسيقي نميتوانم زندگي كنــم. من آدم ديوانهاي نيســتم كه بخواهم همه قوانين را عوض كنم و هر كســي هم سبك خاص خودش را دارد تا انرژي بگيرد و به ديگران منتقل كند. من دوســت دارم جو شاد و متنوعي حاكم باشــد. ما بايد راههايي براي رسيدن به چنين جــوي پيدا كنيم. مــن به فكر منافع جمعي بودم اما به من با ترديد نگاه ميكردند. به مرور، اوضاع بهتر شــد و در نيمفصل دوم، اوضاع خوبــي پيدا كرديم. زندگي نياز به ديوانگي دارد، به شرط آنكه از اصول خود منحرف نشويد. من در اصول پايهاي خودم بســيار معقول هســتم. من فردي هستم كه لحظهاي عمل ميكند اما هرگز تالش نكردهام كه به ديگران آسيب بزنم.»

آلــوز همچنيــن دربــاره انتقالش به پياسجــي صحبت كرد و گفت كه با پپ گوارديوال هم صحبت كرده است: «من با او حــرف زدم و داليل تصميمم (براي نرفتن به منچسترســيتي) را توضيح دادم. با آن همه چيزهايي كه بــا هم تجربه كردهايم، رابطه ما خيلي صميمانه و محترمانه است. ايــن احترام به ما كمك ميكند كه اوضاع را درك كنيــم. نميدانم كه او تصميم من را درك كرده يا نــه. من تيمهاي ديگري را هــم خواهان خود ميديدم، از جمله در انگليــس اما در انتها اين تصميم را گرفتم. تصميم من يك دليل واحد نداشــت، بلكه بهصورت كلي تصميم گرفتم و دليل اصلي آن پــروژه فوقالعاده پياسجــي بود. به نظرم اين باشــگاه در آســتانه رسيدن به اهدافش و تبديل شــدن به باشگاهي واقعا جهاني است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.