باكايوكو - چلسي تمام شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

تيموئه باكايوكو در چلســي آزمايــش پزشــكي داده اســت. چلســي حاضر شــد 45 ميليون يورو بــه موناكو بپــردازد و اين هافبك را به خدمت بگيرد.

ايــن بازيكن 22ســاله پس از انتهــاي فصــل، عمل جراحي مختصــري روي زانويــش انجام داده و در دوران نقاهت است.

چلسي مطمئن است كه اين بازيكن نيازي بــه جراحي ديگر ندارد. او البته براي شــش هفته نميتوانــد در كنار تيــم اصلي تمرين كند.

بعيــد اســت كه زانــوي او مشكل بلندمدتي داشته باشد.

بــا ايــن حــال باكايوكو در آمادهســازي پيشفصل به ميزان قابل توجهي عقبتر از بازيكنان همتيمي خود خواهد بود و بعيد اســت پيش از اوليــن تعطيالت ديدارهاي ملــي، در انتهاي ماه آگوســت، بتواند براي چلســي بازي كند.

او بــازي كاميونيتي شــيلد برابر آرســنال و ديدارهاي ليگ برتر برابر برنلي، تاتنهام و اورتون را از دست خواهد داد.

باكايوكــو كــه بــا موناكو قهرمان ليگ فرانســه شد، بارها اعــالم كرده بــود كــه ترجيح ميدهد به چلسي برود.

به جــز چلســي، باشــگاه ديگري عالقــه جدي به خريد او نشــان نداده بود اما مذاكرات بر ســر قرارداد باكايوكو با چلسي و مشكالت زانوي او باعث شده بود كه انتقالش به تاخير بيفتد.

باشگاه چلسي اميدوار است كه پيش از سفر به شرق آسيا در روز دوشنبه براي انجام سه بازي، خبر جذب باكايوكو را اعالم كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.