تاتنهام پيشنهاد سيتي براي فروش واكر را پذيرفت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشــگاه تاتنهام پيشــنهاد هنگفت منچسترســيتي را براي خريد كايلر واكر پذيرفته است. به گزارش شبكه ،ESPN باشگاه منچسترســيتي براي خريد كايل واكر از تاتنهام به اين باشــگاه پيشنهادي 50 ميليــون پوندي ارائــه كرده كه مورد پذيرش سفيدپوشــان لندن قــرار گرفته اســت. از ابتداي تابستان امسال شايعاتي درباره تالش پپ گوارديــوال، براي خريد واكر شنيده ميشد و در همان حال برخي از منابع خبري از بيميلــي تاتنهام براي فروش دفاع راســت انگليسياش حكايت داشــتند. اكنون اما ظاهرا پيشنهاد جديد منچسترسيتي تاتنهاميها را براي فروش بازيكن 27 سالهشان وسوسه كرده است. گوارديوال پيش از اين اميدوار بود شاگرد قديمياش در بارســلونا، دني آلوز را براي پوشــش آن بخش ســمت راســت خط دفاعــي تيمش جــذب كند امــا بازيكن برزيلــي راه پاريس را در پيش گرفت و به پاريسنژرمن كه پيشــنهاد حقوقش دو برابر پيشنهاد منسيتي بود، پيوست.

ايــن اتفاق حســابي گوارديــوال را عصباني كرده اســت و به همين دليل او كــه تا پيش از اين با پرداخت بيش از 40 ميليون پوند براي خريــد واكر از تاتنهام مخالف بود، تغيير موضع داده و باشــگاه هم پيشنهادش را 10 ميليون پوند افزايش داده اســت. با جدا شــدن پابلــو زابالتا و باكاري سانيا از منچسترسيتي، گوارديوال به شــدت به يك دفاع راست جديد نياز دارد و و ظاهرا همين موضوع سبب شده است كه او با پرداخت رقمي باال براي واكر موافقت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.