مشكلدفاعراست بارسلوناحل ميشود؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

دني آلوز و نلســون سمدو شباهتهاي زيادي دارند. 30 ميليون يورويي كه بارسلونا براي اين مدافع پرتغالي به بنفيكا داده دقيقا همان قدري اســت كه براي خريدن آلوز به ســويا داد و به اين ترتيب ايــن دو در كنار هم گرانترين مدافعان تاريخ بارسلونا محسوب ميشــوند. البته مزايا و پاداش آلوز تا شــش ميليون يورو بود كه او به همه آنها رســيد اما مبالغ فوقالعاده قرارداد سمدو حداكثر به پنج ميليون يورو ميرسد. با آمدن سمدو، بارسلونا اميدوار اســت شــكافي كه در سمت راست دفاعش بعد از جدايي آلوز در تابســتان سال گذشــته به وجود آمد، پر شود. هكتور بيرين انتخاب اول باشــگاه براي اين پســت بود اما آرسنال اجازه مذاكره براي جذب اين بازيكن اسپانيايي را نداد و بارسلونا مجبور شد جاي ديگري به دنبال بازيكن مورد نظرش بگردد. بارســلونا پيش از اين هم براي مدافعان زياد پول داده و حتي آنها كه ارزش مالي چنداني نداشتهاند هنگامي كه بارســلونا به آنها ابراز عالقه كرده، بي دليل گران شدهاند. چند نفر از مديران بارسلونا پنجشنبه به ليسبون سفر كردند تا يكي از اولويتهاي باشــگاه در اين فصل نقــل و انتقاالت يعني دفاع راســت را رفع كنند. اين بازيكن 23 ساله بعد از جرارد دئولوفئو دومين خريد تابســتاني بارســلونا است.

ســمدو كه در 22 سالگي نخســتين بازي حرفهاي را براي تيم ســابقش انجام داده، گويا در باالترين سطح فوتبال را شروع كرده. او بازي را از عقب شروع ميكند و به خاطر توانايي و انرژياش در دفاع از هافبكهــا و مهاجمان در زمان حمله برجستهتر اســت و اين ويژگي او باعث ميشود حريف فرصــت ضدحمله زدن را پيــدا نكند. او هجومي و قدرتمند است و در كار با توپ مهارت دارد ضمن اينكــه ميتواند دريبل بزند و مدافعان حريف را جا بگذارد.

او فصل قبل تنها دو گل براي بنفيكا زد اما 12 پــاس گل آمار فوقالعــادهاي براي او بود كه باعث شد لقب آينده دارترين پديده ليگ پرتغال را به دســت آورد. استعداد او مورد توجه چند باشگاه ليگ برتري و الليگايي قرار گرفت و حتي فرناندو ســانتوس او را به تيم ملي پرتغال دعوت كرد. در اينكه بازيكن بااستعدادي است ترديدي نيست اما پركردن جاي دني آلوز آسان نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.