نداشتن مدير ورزشي دليل ناكاميهاي بايرن بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ماتياس سامر، مدير ورزشي سابق باشگاه بايرن مونيخ كه سال گذشــته با باوارياييها قطع همكاري كــرد، به نشــريه بيلد آلمان گفت كه باشــگاه بايرن مونيخ فصل گذشته ميتوانست نتايج بهتري بگيرد اگر جاي خالي او را با يك مدير ورزشــي ديگــر پر ميكرد. قهرمان بوندسليگا از تابســتان سال گذشته كه سامر به دليل مشكالت جسماني و بيماري آليانتس آرهنا را ترك كرد، ديگر مدير ورزشي نداشته است.

ســامر 49 ســاله كه ســابقه بــازي و مربيگري در بوروســيا دورتموند را دارد، سال 2012 بــه بايرن مونيخ ملحق شــد و از آن زمــان به بعد بايرن مونيــخ هر فصل قهرمان بوندسليگا شــد و ســال 2013 هم سهگانه را برد. فصل گذشــته امــا باوارياييها بدون او تنهــا موفق بــه فتح بوندسليگا شــدند. ســامر گفت: «بــه نظر من نقــش يك مدير ورزشــي براي باشــگاه خيلي مهم است و به همين دليل بايرن مونيــخ براي پر كردن آن هنوز در تالش است. شما براي اين پست بايد كسي را پيدا كنيد كه بتواند حلقه اتصال ميان بازيكنان، اعضــاي كادر فني، مربيان و هيات مديره باشد و اين چيزي است كه يك باشگاه را قدرتمند ميكند.»

سامر معتقد است دو ناكامي بزرگ فصل گذشــته بايرن مونيخ شكســت برابر رئال مادريــد در وقتهاي اضافي بازي برگشــت مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا و باخــت 3 بر 2 برابر دورتموند در نيمهنهايي جام حذفي آلمان با وجود يك مدير ورزشي كارآمد، در كارنامه باوارياييها ثبت نميشــد. وي افزود: «بايرن مونيخ براي برههاي طوالني بر رئال مادريد مســلط بود اما ناگهان اتحاد و ثباتش را از دست داد. اين اتفاق دقيقا در نيمه دوم بازي برابر دورتموند هم رخ داد و تصادفي هم نبــود. در برخي از فازهاي بــازي، بايرن مونيخ پايدار و منسجم نبود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.