يونايتد منتظر پيشنهاد جديد رئال مادريد براي دخئا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

به گــزارش ســايت ESPN باشــگاه منچستريونايتد منتظر پيشــنهادي ديگر از باشــگاه رئال مادريد براي خريــد دروازهبان اسپانيايي شياطين ســرخ يعني داويد دخئا است. رئال دو ســال پيش هم تالش كرد كه دخئا را جذب كند و در واقع به شياطين سرخ پيشــنهاد معاوضه كيلور ناباس با دخئا را داد كه با ماجراي جنجالي خرابي دســتگاه فكس و عدم ارســال مدارك دروازهبان اســپانيايي به فيفــا، نافرجام ماند. امســال امــا باز هم شايعاتي درباره تمايل كهكشانيها براي خريد دروازهبان سابق اتلتيكومادريد شنيده ميشود بخصوص پــس از قطعي شــدن ماندن جان لوييجي دوناروما در ميالن. دروازهبان 18 ساله ميالن و تيبو كورتوا، دروازهبان بلژيكي چلسي گزينههاي رئال مادريد بودند كه تقريبا جذب هــر دوي آنها غير ممكن به نظر ميرســد و همين موضوع سبب شده است كه رئال دوباره به سراغ دخئا برود.

دخئا تا ســال 2019 با يونايتد قرارداد دارد، قــراردادي كــه باشــگاه ميتواند آن را يك ســال ديگر هم تمديــد كند. با اين حال منابع نزديك به باشــگاه منچســتريونايتد به ESPN گفتهاند كــه دخئا هنوز براي رفتن به رئال مادريد تمايل دارد هرچند بعيد به نظر ميرســد كه راهش براي بازگشت به مادريد هموار باشــد بخصوص بعد از تنشهايي كه در روابط دو باشــگاه بر سر تصاحب بهترين مجموعههاي ورزشي و هتلهاي لس آنجلس براي برگزاري اردوي تابستانيشان در آمريكا به وجود آمده است. دليل ديگري كه كار رئال مادريــد را براي عقد قرارداد با دخئا ســخت ميكند، سنگ اندازي اين باشگاه براي صدور مجوز انتقال مهاجم اسپانيايياش آلوارو موراتا به منچستريونايتد بود كه شياطين سرخ را از خريد او منصرف كرد تا آنها به ســراغ روملو لوكاكو از اورتون برونــد و او را با 75 ميليون پوند و ارزانتر از موراتا بخرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.