توتي از مديران رم ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فرانچســكو توتــي اعالم كــرده كه بهعنــوان مدير، در رم خواهد ماند. توتي مذاكراتي با جيمز پالوتا، رييس باشــگاه داشــته اســت. مشــخص نبود كه او از ميادين كنارهگيري خواهد كرد يا اينكه در باشــگاهي ديگر بــه فوتبالش ادامه خواهد داد، تا اكنون كه قرار شده او يكي از مديران رم شود. توتي 04ساله به يك خبرنگار گفته است: «من هنوز چيزي را امضا نكردهام. من هنوز مدير رم نيســتم اما بهزودي يكي از مديران رم ميشوم.»

چنديــن باشــگاه، از جملــه توكيو وردي ژاپــن از او خواســته بودنــد كه فوتبالش را در اين كشور ادامه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.