نيمار: رقابتي با مسي ندارم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آخــر زندگي او بــود. در كنــار كرويف، هميشه درســي ياد ميگرفتيد، نه فقط در زمينه فوتبال، بلكه در زمينه زندگي.»

بــه ژاوي گفتنــد كه مربي بارســا بودن باعث ميشــود فرد در عرض ســه ســال فرسوده شــود. او گفت: «پس من دارم ســرم را در دهان شــير ميگذارم؟ مــا ميدانيم كه بايد كامال آماده باشــيد تا مربي بارســا شــويد. محيط پيرامون هم بسيار وحشــيانه عمل ميكند. حتي زمانــي كه پيروز شــويد هــم ميگويند كه شــما خوب بازي نكردهايــد. به اين ترتيب، مربيگري بارســلونا ســختتر از

بارســلونا و راكوتن قرارداد حامي حامــی مالــی خــود را در توكيو امضا كردند و نيمار يكي از چهرههاي اصلي اين مراسم بود.

هنگامــي كــه از نيمــار دربــاره رابطهاش با مسي ســوال شد، او گفت كه رقابتي با مسي بر سر زدن گلهاي بيشــتر ندارد: «اگر با هم پيروز شويم، برايم مهم نيســت كه چه كســي گل ميزند. فوتبال ورزشــي تيمي است و زماني كه ليو گل ميزند من خوشحال ميشــوم. ما همتيمي هستيم و به جز آن، در خــارج از ميــدان هم دوســت هســتيم و نكته مهم اين اســت كه ما خوشــحاليم. اگر ما پيروز شويم، همه خوشحال ميشوند. هدف ما اين است.»

اين اوليــن باري نبود كــه نيمار بــه ژاپن ميرفت. ايــن بازيكن برزيلي درباره كشــوري كه در آن حضور يافته بود صحبــت كرد: «بارها از ژاپن ديدن كــردهام و هر بــار كه به اين كشــور آمدهام، لذت بردهام. مردم ژاپن بســيار ميهماننواز هســتند و من غذاي ژاپني را خيلي دوست دارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.