روني بازگشتش به اورتون را به یاد ماندني كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ويــن رونــي در اوليــن بازياش براي اورتــون پس از ترك منچســتريونايتد، يك گل تماشايي به ثمر رســاند. او كه همراه با ديگر شاگردان رونالد كومان براي برگزاري اردوي پيــش فصل به تانزانيا ســفر كرده است، در بازي دوستانه اورتون برابر تيم گورماهياي اين كشــور، از فاصله تقريبــا 28 متري دروازه تيم حريف را كه ســنگربانش جلو آمده بود، به شــيوهاي تماشــايي باز كرد. روني 31 ســاله كه در ابتداي هفته جاري بازگشتش به اورتون پس از 13 سال قطعي شــد و سه روز ديگر هم هفدهمين سالگرد اولين گلش براي اورتون سال 2002 برابر آرسنالي كه ديويد ســيمن دروازهبانش بود است پس از بازي به شبكه تلويزيوني باشگاه اورتون گفت: «گل زدن براي اورتون احساس خوبي دارد. اين اتفاق چيزي بود كــه در چند هفته پيش ذهنم را مشــغول كرده بود، در واقع از زمانــي كه فهميدم برگشــتنم به اورتون قطعي شده است. خوشبختانه ايــن كار را در بازي امروز انجام دادم و 45 دقيقــه حضورم در اين بازي به من براي بازيهــاي بعديام كمك خواهد كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.