خبر مهم ابراهيموویچ درباره آینده حرفهاش

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

زالتــان ابراهيموويــچ، مهاجم سوئدي منچســتريونايتد كه شايعه جدايياش از شــياطين سرخ شنيده ميشــود، گفــت بــه زودي درباره آينــدهاش يك خبر مهــم ميدهد. مهاجم سوئدي شــياطين سرخ كه به دليــل پارگي ربــاط صليبياش تا مــاه ژانويه ســال 2018 قادر به بازگشــت به ميادين نيست، تا پايان دوران ريكاورياش در زمين تمريني كارينگتون باقي خواهد ماند اما اينكه او پس از آن هم در جمع شــياطين ســرخ خواهد ماند يا نه مشــخص نيســت. ايبــراي 35 ســاله كه ماه مــه در آمريكا تحــت عمل جراحي قــرار گرفت، در منچســتر، راجع به آيندهاش به عكاسان گفت: «به زودي يــك اتفاق بــزرگ را اعالم ميكنم، يك خبر بسيار مهم.» از ابتداي بازار نقل و انتقاالت تابســتان سال جاري شايعاتي درباره پيوستن ابراهيموويچ به ميــالن و همچنين تيمهاي ليگ آمريكا )MLS( شنيده ميشود. در همين حال شــبكه ESPN گزارش كرده است كه باشگاه منچستريونايتد ممكن است در صورت اثبات آمادگي جســماني ايبرا به ســتاره ســابق پاريسنژرمن فرصتي دوباره بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.