افشارزاده: دلم هنوز پيش استقالل است

منصوريان را من آوردم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بهرام افشارزاده مديرعامل موفقي براي استقالل نبود و فصل پيش از اين تيم كنار گذاشته شد. مديرعامل سابق استقالل كه به ارمنستان سفركرده بود و در اين ســفر هم به اردوي اســتقالل رفت دربــاره چرايي ســفرش صحبت ميكنــد: «ما بــه اين كشــور رفتيم تا فدراســيون زورخانهاي و پهلواني كشور ارمنســتان را افتتاح كنيم. خوشبختانه اين اتفاق افتاد و ما هم اين فدراســيون را راهاندازی كرديم و با وزير ورزش اين كشــور جلســهاي برگزار كرديم كه در مجموع فكر ميكنم كار به خوبي انجام شد.»

افشــارزاده با اشــاره به حضورش در تمرينات اســتقالل و پارس جنوبي ميگويد: «در هر صورت درســت است كه من از استقالل جدا هستم اما قلب و دلم با كل تيم است و مشكلي با اعضاي استقالل ندارم.»

مديرعامل سابق استقالل در ادامه ميگويــد: «منصوريان هميشــه به من لطف دارد و نيازي هم نيســت كه حتما بيان كند من او را به استقالل آوردم. ما با هم مالقات خوبي داشــتيم و براي او آرزوي موفقيت كردم.»

مديرعامل ســابق استقالل با اشاره بــه وضعيت ايــن تيــم ميگويد: «من بازي دوســتانه اين تيــم مقابل پارس جنوبي را تماشــا كــردم و فكر ميكنم اين تيم كامال در شرايط بدنسازي است و بازيكنان سعي ميكردند مراقب ساق پاي يكديگر باشند. به نظرم تيم خوبي براي اســتقالل امسال بسته شد و نقاط ضعف فصل گذشــته را پوشــاندهاند و درست اســت كه يك تيم 11 نفر است اما به اعتقاد من اســتقالل در هر پست دو بازيكــن دارد و حتــي در برخي از پستها بيشــتر. اين تيم قطعا ميتواند موفق و يكي از مدعيان باشد.»

افشــارزاده در پايــان ميگويــد: «اتحاد خوبي را در ارمنســتان از سوي استقالليها شاهد بودم و مطمئن باشيد هر وقت همبســتگي و اتحاد ســرلوحه كار يك تيم باشد آن تيم موفق خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.