فنونيزاده: خريدهاي استقالل هواداران را به قهرماني اميدوار كرد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پيشكســوتان اســتقالل معتقــد هستندكه قرعه خوبي به استقالل افتاده و ايــن تيم ميتواند از ايــن قرعه نهايت استفاده را بكند.

مهــدي فنونــي زاده يكــي از پيشكسوتان اســتقالل در خصوص قرعه ايــن تيم ميگويد: «به نظر من دور رفت اســتقالل از قرعــه مناســبي برخوردار شــد. اگرچه بازيهاي ابتدايي استقالل با تيمهاي خوزستاني اســت و آنها بايد به گرماي بــاالي ۰4 درجه بروند اما در مجموع آنهــا 11 بازي را در خانه برگزار خواهند كرد و اين ميتواند براي استقالل مفيد بــوده وكادر فنــي ميتواند از اين موقعيت اســتفاده كرده و نتايج خوبي را كسب كند. فصل گذشته استقالل تجربه تلخي از دور رفت داشــت و نتوانســت امتيازات الزم را كسب كند و همين باعث شد تا در پايان دور رفت ليگ شانزدهم، بــه ردههاي پايين جدول ســقوط كند. امسال تجربه فصل پيش ميتواند كمك موثري به كادر فني كــرده، آنها با دقت بيشتري ليگ را شروع كنند و بتوانند به آنچه كه هدفشان است دست پيدا كرده و از هميــن ابتدا به دنبــال قهرماني در پايان فصل باشند.»

پيشكســوت اســتقالل در خصوص شــهرآورد هشــتاد و پنجم كه در هفته دهم برگزار خواهد شد ميگويد: «اعتقاد دارم زمان براي برگزاري شهرآورد همين هفته دهم است. تيمها به شرايط آرماني و هماهنگي كامل رسيده، ميتوانند يك بازي خوب را ارائه كنند و تماشــاگران را از ديدن يك بازي جذاب ســيراب كنند. گل تمــام بازيهــاي ليگ، شــهرآورد اســت. ديداري كه براي هواداران دو تيم حساس و سرنوشت ساز است و هر تيمي كه برنده ميدان باشــد هوادارانش تا دور برگشت ميتوانند براي طرفداران حريف كري بخوانند البته شرايط دو تيم با توجه به نفراتي كه جــذب كردهاند به گونهاي اســت كه اكثر آنها تجربه شــهرآورد را دارنــد و ميتوانند به دور از اســترس و حساسيتهاي اين بازي، جدال خوبي را داشته باشند.»

فنونــيزاده در پايــان ميگويــد: «آبيپوشــان با نفراتي كــه جذب كرده انــد، هــواداران را به قهرمانــي در ليگ دهم اميدوار كردهانــد. آنها انتظار دارند وقتي در سرما و گرما از تيمشان حمايت ميكنند، بازيكنان هم از جانشــان مايه بگذارند.

كادر فني بايد به گونهاي عمل كند كه بتواند در پايان فصل جام قهرماني را باالي ســر برده و هواداران را خوشحال كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.