خطر بيخ گوش جباري

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

شــاگردان منصوريان براي پشت سر گذاشتن آزمايشهاي پزشكي در ايفمارک حاضر خواهند شد.

بازيكنان استقالل در بازگشت از ايروان در هفته پيش رو آزمايشهاي پزشكي خود را در ايفمارک پشت سر خواهند گذاشــت تا بعد از اين اتفاق قرارداد آنها براي ليگ هفدهم نهايي شــود. قرارداد هيچكدام از بازيكنان جديد اســتقالل تا به امروز در هيات فوتبال ثبت نشده و عليرضا منصوريان بارهــا در گفت و گوهاي خود به ثبت قرارداد اســتقالليها بعد از پشت سر گذاشــتن آزمايشهاي پزشكي اشاره كرده است.

نتايج ايــن آزمايشــات يكي از شــروط اصلي بــراي ثبت قــرارداد بازيكنان اســت و شــايد نتيجه اين آزمايشــات به شــكلي پيش برود كه منتج بــه كاهش فهرســت ۰2 نفره بازيكنان استقالل شود.

نكته اينجا اســت كه منصوريان در صحبتهاي خود گفته بود قرارداد بســتن با جباري به شرط سالمت او اســت. اين روزها يكــي از بازيكناني كه ســوژه رســانهها بوده و راجع به اشتباه استقالل درباره قرارداد بستن با او صحبت به ميان ميآيد، مجتبي جباري اســت. گفته ميشود جباري مصدوم است و نتوانسته در تمرينات گروهي شــركت كنــد، همين نكته باعث انتقاد از كادرفني استقالل شد و ناديده گرفتن هشــدارهاي نوروزي در اين روزها بالي جان اســتقالليها شده است به همين دليل آبي پوشان بعد از دادن آزمايش قرار است قرارداد ببندند.

شايد در اين ميان نامهاي بزرگي مثل جباري از فهرســت اســتقالل حذف شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.