ترميم ورزشگاه امام رضا (ع )

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ورزشــگاه امام رضــا(ع) از زمان مديريــت بهرام افشــارزاده و توســط شــهرداري تهران در اختيار باشــگاه استقالل قرار داده شد تا مورد استفاده قــرار بگيرد اما از آنجا كــه اين زمين بــراي تــردد بازيكنــان و كادر فني بزرگساالن اســتقالل دور بود چندان مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت. اين ورزشــگاه كه چمن مصنوعي در آن به كار برده شده بود هنگامي كه قرار بود براي تيمهاي آكادمي مورد اســتفاده قرار بگيرد با نشســت زمين مواجه شد و عمليات استفاده از آن مسكوت باقي ماند اما حاال چمن اين اســتاديوم در حال ترميم و بازســازي است. عمليات بازســازي چمن و كاشــت مجدد آن اين روزها آغاز شــده و كارگران نيز با جديت مشــغول كار هستند. بايد ديد در نهايت ورزشــگاه امام رضا (ع) مورد استفاده كدام تيم استقالل قرار خواهد گرفت. البته بعيد اســت كه منصوريان قبــول كند اســتقالل در ايــن زمين تمرين كنــد. منصوريان حتي از زمين كمپ هم راضي اســت و از مســووالن اســتقالل خواسته شــرايط تمرين در زميــن آزادي را مهيــا كننــد. به نظر ميرسد قبول ورزشــگاه امام رضا(ع) توسط استقالليها از همان ابتدا اشتباه بــود چرا كه اين تيم هيــچ گاه در آن ورزشگاه تمرين نكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.