ادامه نارضايتي آبيها از برگزاري شهرآورد در آلمان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بازيكنــان اســتقالل هماننــد رقيبشان از برگزاري شهرآورد اروپايي در كشور آلمان ابراز نارضايتي كردند. حامــي مالي باشــگاه اســتقالل و پرســپوليس اما در تالش اســت كه شــهرآورد اروپايي در كشــور آلمان برگزار شود.

پــس از لغو بــازي در تاريخ 25 تيرماه، اعالم شــد كه زمان بازي به 31 تير تغيير يافته است.

ايــن مســاله باعــث ناراحتي بازيكنان اســتقالل شده كه بايد پس از اردوي طوالني مدت در ارمنستان به مصاف پرسپوليس بروند.

بازيكنان اســتقالل اعتقاد دارند كه برگزاري شهرآورد از ابتدا درست نبــود و تغيير زمان قبلــي اين بازي هم اصال مناســب نيســت. مربيان و بازيكنان پرســپوليس نيز با برگزاري اين ديــدار مخالف هســتند به ويژه اينكــه اين تيم بايــد روز ۰3 تير در ديدار سوپرجام ايران به مصاف نفت تهران برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.