بازگشت پژمان به اردوي استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

تمريــن بدنســازي صبــح ديروز اســتقالل با حضور پژمــان منتظري برگزار شد.

در ايــن تمرين پژمــان منتظري مدافع مليپوش آبي پوشــان پايتخت نيز حضور داشت.

منتظري كــه براي انجــام امور شــخصي خود به قطر رفتــه بود پس از دو روز غيبــت به جمع شــاگردان منصوريان در ارمنســتان اضافه شــد. ســرمربي اســتقالل بــراي فصل آتي حســاب ويژهاي روي ايــن بازيكن باز كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.