كريمي: يك روز ديگر به نفتيها فرصت ميدهم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي كريمي ســرمربي تيم نفت تهران از شــرايط مديريتي تيمش راضي نيســت. او درباره بدهي باشــگاه نفت به بازيكنان و مربيان سابقش حرفهاي تازهاي زده است: «بازيكنان و كادر فني سابق تيم نفت و همه آنهايي كه از اين باشــگاه طلب دارند، حق قانونيشان اســت كه پيگير مطالبات خود باشــند و براســاس قراردادي كه بين آنها و باشــگاه بود تا ريال آخر آن را دريافت كنند و باشــگاه هم بايد تمــام و كمال پول همه را بدهــد، چون همه بــراي اين تيم زحمت كشــيدند اما اي كاش آقايان تاج، ساكت و فتاحــي زماني را كه براي باشــگاه نفت در نظــر گرفتهاند تا بدهيهايــش را پرداخت كنــد، براي همه تيمها لحــاظ كنند. كاش اين قانون را براي همــه تيمها لحاظ كنند تــا ايــن ذهنيت به وجــود نيايــد كه بين باشگاهها تبعيضي قايل شــدهاند. من تا به حال يــاد ندارم كه از ايــن برخوردها ديده باشــم و جالب است كه اين روزها روي يک تيم خاص متمركز شــدهاند. سوال من اين اســت كه آيا فقط تيم نفت است كه بدهي دارد؟ كاش فدراســيون فوتبــال براي همه تيمها اين قانــون را درنظر ميگرفت، چون اكنــون نميدانم چه جرياني پشــت قضيه اســت كه فقط مســائل مربوط به باشــگاه نفت پيگيري ميشــود. از سالهاي گذشته تا امروز بازيكنــان، مربيان و عوامل مختلف يک تيم مطالبات زيادي از باشگاههاي خود ميخواســتند اما هيچكدام پرداخت نشده اســت و پروندههاي آنها در كميته انضباطي و اســتيناف وجود دارد. آقاي فتاحي تا االن كجا بوده و چرا سراغ آن پروندهها نميرود تا بقيه هم به مطالباتشان برسند. چرا او دنبال بقيه نيست؟ چرا او دنبال مصاحبه در مورد نفت است؟ اتفاقا پيگيري بابت حق و حقوق بازيكنان خوب اســت اما به شرطي كه فقط براي يک تيم خاص و با داليل خاص نباشد. آقايــان اينقــدر مصاحبه ميكننــد تا آدم مجبور به پاسخگويي شود. به جاي اين همه مصاحبه، مشــكالت را حل كنيد تا من هم مجبور به پاســخگويي نشوم. من يک سوال از آقاي فتاحي دارم، از شما ميپرسم چطور يک تيم ليــگ يكي تمريناتــش را طوري برگزار ميكند كه انگار قرار اســت در ليگ برتر حاضر شــود. اين شنيدهها وجود دارد، چرا كســي به اين ابهامات پاسخ نميدهد؟ و چرا رفتاري ميشود كه آدم را دچار ابهام كند.»

بازيكنان فعلي نفت نه قرارداد بستهاند و نــه پولي گرفتهاند: «مــن از روزي كه به صحبتها و وعدههاي مسووالن اين باشگاه اعتمــاد كردم، صبــح و بعدازظهر به همراه كادر فني، تمرينات را آغاز كرده و سعيمان بر اين بوده كه عقبماندگي زماني را تا حد امكان كاهش دهيم و دراين مدت بازيكنان هم نهايت همكاري را داشــتهاند كه بايد از آنها تشــكر كنم. من و بازيكنان از روز اول بــدون قرارداد كار را آغــاز كرديم و هر روز نگران مصدوميت بچهها بــودم مثل همان اتفاقي كه براي مهرآزما افتاد. شايد از همان ابتدا نبايــد اعتماد ميكردم، اينطور حداقل شــرمنده كادر فني و بازيكنان نميشــدم. متأســفانه آن همدلي و يكدســت بودن را در تيم بيروني باشــگاه نفــت نميبينم و به همين دليــل چند روز قبل هــم گفتم كه اميدوارم مجبور بــه اتخاذ تصميم جديدي نشــوم اما از آن روز تا به حال نه تنها اتفاق جديدي نيفتاده، بلكه به نظر ميرسد براي مسووالن باشگاه سرنوشت تيم هيچ اهميتي نــدارد، چرا كه اگر غيــر از اين بود، حداقل بايد تا امروز وضعيت قرارداد بازيكنان نهايي ميشــد. اين تيم چنــد روز ديگر بايد بازي مهم سوپرجام را برگزار كند اما هنوز تكليف بازيكنانش مشــخص نيســت. مــن چنين چيــزي در هيــچ تيمي نديــدهام. قبال هم گفتــهام به هر قيمتي حاضــر به كار كردن نيســتم و اگر تا روز يكشــنبه تكليف تيم و بازيكنان مشخص نشد، قطعا از دوشنبه در تمرينات حاضر نميشــوم و باشگاه ميتواند به دنبال گزينه جديدي براي ســرمربيگري در تيمش باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.