زارع: ترجیح ميدهم خداحافظي كنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مازيار زارع كه سابقه پوشيدن پيراهن تيمهاي پرسپوليس، االمارات، تيم اميد و تيــم ملي بزرگســاالن را در كارنامه خود دارد، بارهــا براي ملوانان به ميدان رفت و بازيهاي بســيار خوبي از خود به نمايش گذاشته است. او آخرين بار با پيراهن تيم خونه به خونه بابل در ميدان حاضر شد و در حالي كه اين روزها عنوان ميشــد به عضويت تيم نفت تهران درخواهد آمد، از فوتبال و دنياي بازيگري خداحافظي كرد تا آخرين تجربه ليگ برترياش به همراه ملوان بندرانزلي باشد. او هم مثل خيلي از فوتباليستها نتوانست در تيم محبوبش از دنياي بازيگري كنار برود. شماره 9 سابق انزليچيها كــه با ناراحتي از فوتبال رفت، در اين باره ميگويد: «براي باقي ماندن در فوتبال ايران بايد ويژگيهايي داشته باشي كه من ندارم و بــه همين دليل نميتوانم ديگــر ادامه بدهم، پــس ترجيح ميدهم از فوتبــال خداحافظي كنــم، اين فوتبال جاي آدمهايي مثل ما نيست. ميخواستم سالهاي آخر عمر فوتبال خودم را در ملوان بازي كنم تــا اين تيم را به كمک ديگران دوبــاره به ليــگ برتر برگردانيــم اما اين اتفاق نيفتاد. از علي آقاي كريمي معذرت خواهي ميكنــم كه با اين همه لطفي كه به بنده داشتند نميتوانم ديگر در فوتبال و در نفت تهران حضور پيدا كنم.»

زارع از شــخص خاصي نام نميآورد امــا با كنايــه صحبت ميكنــد: «از همه مــردم گيــالن، مخصوصــا انزليچيها ممنونم كه هميشــه باعــث دلگرمي من بودند، اين فوتبال ارزاني آقاياني كه بنا به داليلي نگذاشتند به ملوان برگردم. تالش زيادي در اين تيم كردم و اين حقم نبود؛ خداحافظ فوتبال.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.