كالنتري: توقع از فجر باال رفته است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علــي اصغر كالنتري ســرمربي تيم فوتبال فجر شهيدسپاســي درباره آخرين وضعيت تيمش توضيحاتي داده اســت: «در پســتهاي دفاع وسط، هافبک دفاعي، دفاع راســت و خط حمله هنوز نياز به بازيكن داريم و سعي ميكنيم در روزهاي آينده آنها را جذب كنيم. البته نياز به تداركات بيشتري داريم تا هشتم مرداد ماه به اهداف خود در اين بازيها برسيم. ما تمام تالش خود را انجام خواهيم داد تا تيمي پر قدرت را ببنديم.»

او درباره ورودي و خروجيهاي تيمــش اينطور ميگويد: 17« بازيكن از تيم نســبت به فصل پيش جدا شدهاند و با بازيكناني مثل دغاغله، رامين دهقاني، سعيد قائدي، سروش سعيدي، امين شجاعيان، سلماني و پاپي براي فصل جديد قرارداد بســتهايم. توقع زيادي از تيمم و بازيكنانم دارم و دوست دارم ديدگاه بااليي داشــته باشــند و نســبت به اين ديدگاه و باورذهني نيز تالش داشــته باشند. البته تا اينجا نيز بازيكنان نشان دادهاند كه باهوش، پر تالش و پر انگيزه هستند.»

كالنتــری با بيــان اينكه آنهــا در ابتداي كارشــان آزمايش گيري را در برنامه شان قرار داده بودند میگويد: «اين آزمايش در رده سني زير 23 ســال گرفته شد، شايد درصد بااليي از تيم فجر شــهيد سپاسي به خاطر ورودي سرباز به اين تيم غير بومي شــود امــا اين از ابتداي حضور فجر در فوتبال ايران وجود داشته است، ما ميخواهيم به زير مجموعههاي خود همانطور كه در دو فصل گذشــته حضور من اتفاق افتاد نگاه داشته باشــيم، بازيكنان آن دو فصل يا به ليگ برتر رفتند يــا االن از بازيكنان خوب تيم محسوب ميشوند. در آزمونها هم ‪3 2،‬ بازيكن بومي دستچين شدهاند كه در هفته آينده به تيم اضافه ميشوند.»

ضمن اينكه ســيد جالل عبــدي و ميالد اميــري بازيكنان فصل قبل سپاهان و گلگهر سيرجان با عقد قراردادي به فجرسپاسي پيوستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.