نفتيها در بالتكليفي، نادر گلرخسار در تركيه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــاگردان علي كريمي از چند هفته پيــش تمرينات خود را بــراي حضور در فصــل جديد رقابتهاي ليــگ برتر آغاز كردهاند اما هنوز به درســتي مشــخص نيســت اين بازيكنان با تيمشــان ادامه خواهند داد يا قبل از شروع ليگ دست به اعتصاب خواهند زد.

نفتيهــا هنوز قراردادي با باشــگاه امضــا نكردهانــد و مبلغي هــم دريافت نكردهانــد. برخي بازيكنــان اين تيم در جلسهاي كه روز پنجشــنبه با مسووالن باشگاه داشــتند خواســتار رسيدگي به مشكالتشان شدند.

مســووالن باشــگاه نفــت نيــز به شــاگردان علي كريمي قول دادهاند كه تا روز شنبه مشكالتشان را تا حدودی حل كنند و بخشــي از رقــم قراردادها را هم پرداخت كنند.

نفت بايــد روز 30 تيرماه در ديدار ســوپر جام فوتبال ايران بــه مصاف تيم پرسپوليس برود اما مديران و مالكان اين باشگاه مدام وعده ميدهند و هنوز خبري از اصالحات نيست. اين اتفاقات در حالي رخ ميدهد كه نادر گلرخســار، پسر تقي گلرخســار براي تفريح عازم تركيه شده و هيچ توجهي به مشكالت نفت ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.