برتري ملوانان در 3 زمان 30 دقیقهاي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتبال ملــوان بندرانزلي در ديداري تداركاتي و در زمين تمريني نيــروي دريايــي حســن رود مقابل شهرداري ماسال قرار گرفت و توانست با نتيجه 5 بر 2 اين تيم را شكســت دهد.

گلهــاي ملــوان را در اين ديدار عرفان پورافراز (2گل)، علي فاطمي و شهريار مقانلو (2گل) به ثمر رساندند. اين بــازي در 3 زمــان 30 دقيقهاي برگزار شد و نادر دست نشان سرمربي تيم ملوان از تركيبهاي متفاوتي براي شــناخت بيشتر نســبت به بازيكنان اســتفاده كــرد. هواداران ملــوان نيز استقبال خوبي از اين ديدار كردند.

تيم ملوان فردا استراحت خواهد كــرد و از شــنبه در دو نوبت صبح و عصر تمرينات خود را آغاز خواهد كرد. شايان ذكر است كه طي هماهنگيهاي انجام شده ملوانان اواسط هفته آينده راهــي تهران خواهند شــد و دو بازي تداركاتــي در اردوي تهــران برگزار ميكنند. به نظر ميرســد در صورت اضافه شــدن احســان پهلوان بازيكن فصــل گذشــته ذوبآهن بــه ملوان ليست نادر دســت نشان براي حضور در فصل جديد ليگ يک كامل شــود. اين مربي در آخرين اظهارنظر حضور اميد عاليشاه را در تيمش منتفي اعالم كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.