سرمربي شنژن چين: با گيتي پسند در گروه مرگ قرار داريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سرمربي تيم فوتسال شنژن چين درباره همگروهي با گيتي پســند در جام باشگاههاي آسيا ميگويد: «به نظر من و اكثر كارشناسان، گروه سوم ســختترين گروه مسابقات است. جايي كه تيم خوب گيتي پسند و اوساكا ژاپن حضــور دارند. تيمهاي ملي ايــران و ژاپن در رنكينگ فيفا تيمهاي اول و دوم آسيا هستند كــه اين كار ما را براي صعود از گروه ســخت ميكند. گيتي پسند يک برند در ايران و آسيا محسوب ميشــود كه از بازيكنان خوبي سود ميبرد. از بازيكنان گيتي شناخت زيادي ندارم فقط ميدانم بازيكنــان گلچين و خوب ايران همچون اســماعيل پور كه زنگ خطري براي ما و ســاير تيمها اســت، در ايــن تيم حضور دارند. همچنين افضل مربي باهوشي است كه تيمهاي وي بســيار خوب كار دفاعي را انجام ميدهند؛ همين امــر ميتواند برگ برنده وي در اين دوره از مســابقات باشــد. آرزو ميكنم بهترين تالش و عملكرد را داشــته باشــيم و بتوانيم به همراه گيتي پسند راهي مرحله دوم مسابقات شويم.» سرمربي برزيلي شنژن چين از در اختيار داشــتن پيمــان حفيظي بازيكن ايرانــي تيمــش رضايت كامــل دارد: «او يک بازيكن راس به معناي واقعي اســت كه سبک بازي وي شــبيه راسهاي برزيلي اســت. من شناخت زيادي نســبت به او نداشتم و از روي فيلم بازيها وي را انتخاب كردم. حفيظي بعد از اينكه به جمع ما ملحق شد توانست خود را با شرايط تيم وفق دهد و روز به روز با بازيكنان و تيم هماهنگ شــود. حفيظي يكي از گلزنان خوب تيم ما در جام باشگاهها خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.