افضل: ارژن انتحاري بازي كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضــا افضــل ســرمربي تيــم فوتســال گيتيپســند اصفهــان درباره شــرايط تيمش ميگويد: «بازيكنان به هماهنگي رســيدهاند و اميدواريم اين هماهنگي بيشــتر شــود. پس از اردوي آمادهســازي پيشفصل، بازيهاي خوبي در ليــگ برتر انجام داديــم و امتيازات كامل را از دو مســابقه اخير كســب كرديم.» او درباره پيروزي تيمش مقابل ارژن در شــيراز ميگويد: «ارژن مقابل ما بازي انتحاري به نمايش گذاشت و بــه خوبي جنگيد. تيم ما هم بازي خوبي ارائه داد و خدا را شكر توانستيم در اين بازي پرفشار، از فرصتهاي خود به نحو احسن استفاده كنيم و با پيروزي به اصفهــان بازگرديم.» او اميدوار اســت تا تيمش بازيهــاي خوبــي را در جام باشــگاههاي آسيا برگزار كند: «تيمهاي آسيايي بــه خوبي خود را تقويت كرده و بازيكنان ايراني و غير ايراني باكيفيتي جذب كردهاند. اميدواريم بازيكنان گيتيپســند بازيهــاي خوبي در اين مسابقات به نمايش بگذارند. تالش ميكنيم اين موفقيتها را تكميل كنيم و با قهرماني در جام باشگاههاي آســيا، دل مردم اصفهان و ايران را شاد كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.