سه بازي تداركاتي پيش روي بادران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم بادران كه مدت زيادي اســت اردوي آمادهسازي خود را آغاز كرده است، هفته جاري در ادامه ديدارهاي تداركاتي و در جريان اردوي كردان سه بازي برگزار ميكند. بادران در روز 25 تيرماه با مس رفســنجان، 27 تيرماه با خونه به خونه و احتماال در 29 تيرماه با اســتقالل ديدار ميكند. همچنين ديدارهاي تداركاتي اين تيم در ورزشگاه انقالب كرج انجام خواهد شد.

بادران كه امســال هم در يارگيري و هم در برگزاري اردوهاي منظم و بازيهاي دوســتانه بسيار موفق عمل كرده است، از شانسهاي اصلي صعود به ليگ برتر به شمار ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.