شهرداري ماهشهر در مسير آمادگي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــهرداري ماهشهر تيم تازه راه يافته به ليگ يک طبق برنامه تمرينات و بازيهاي تداركاتياش را انجام ميدهد تا حضوري قدرتمند در مســابقات داشته باشــد. شهرداري بندرماهشــهر اين روزها اردويي را در شهر بروجن برگزار كرده اســت. آنها در اولين بازي تداركاتي شان به مصاف تيم منتخب بروجن رفتند و با چهار گل ميزبان شــان را شكســت دادند. سجاد قنواتي، هاني اســماعيلي، بابا محمــدي و هاني تميمي گلهاي ايــن تيم را به ثمر رساندند. آنها در مسير آمادهسازي گام برميدارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.